Przedstawicielstwo w prawie cywilnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo w prawie cywilnym - strona 1

Fragment notatki:

Przedstawicielstwo w prawie cywilnym
Przedstawicielstwo to sytuacja prawna gdy za składającego oświadczenie występuje inna osoba, a skutki oświadczenia dotyczą reprezentowanego.
Źródłem umocowania przedstawiciela może być ustawa, bądź czynność prawna.
Jeżeli umocowanie do działania wynika z woli reprezentowanego to występuje pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo - udzielenie umocowania określonej osobie by ta mogła dokonywać czynności prawnych za inną osobę i ze skutkiem wobec tej osoby.
Udzielenie pełnomocnictwa - jest czynnością prawną, 1 stronną, która nie wymaga wiedzy.
Rodzaje pełnomocnictw:
a)szczegółowe - uprawniające pełnomocnika do jednorazowej czynności
b)rodzajowe - uprawniające pełnomocnika do wielu czynności określonego rodzaju (sprzedawca w cudzym sklepie)
c)ogólne - uprawniające pełnomocnika do wszelkich czynności w ramach „zwykłego zarządu”
Forma pełnomocnictwa jest dowolna - poza 2 wyjątkami - pełnomocnictwo ogólne wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności - pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej formie jaka jest wymagana dla czynności, którą ma wykonywać pełnomocnik
Zgaśnięcie pełnomocnictwa;
a)poprzez odwołanie - może nastąpić w każdym czasie, chyba, że mocodawca zrzekł się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią innego stosunku prawnego
b)poprzez śmierć mocodawcy albo pełnomocnika, chyba, że jak wyżej
c)z chwilą wykonania czynności objętej pełnomocnictwem szczególnym
Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynność, którą wykonuje dla mocodawcy, nie może też jednocześnie reprezentować dwóch mocodawców, chyba, że inaczej wynika z treści umocowania, albo z mocy faktów wyłączona jest możliwość pokrzywdzenia mocodawcy
Prokura-najszerszy rodzaj pełnomocnictwa, charakterystyczny dla stosunków gospodarczych i którego może udzielić jedynie przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Prokurent - to osoba, której udziela się prokury, może być to tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych
Z mocy samej ustawy udzielenie prokury upoważnia prokurenta do dokonywania wszelkich czynności sądowych, pozasądowych, umownych i administracyjnych jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Prokurentem może być pracownik przedsiębiorstwa oraz osoba związana innym stosunkiem prawnym (zleceniobiorca, agent)
Istnieją 3 sytuacje, gdy prokurent musi mieć wyraźne upoważnienie - do zbycia całego przedsiębiorstwa, do oddania przedsiębiorstwa do korzystania przez osobę 3, do zbycia nieruchomości przedsiębiorstwa.
Nie jest możliwe ograniczenie prokury z skutkiem wobec osoby trzeciej.
Rodzaje prokury:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz