Stosunek podstawowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek podstawowy - strona 1 Stosunek podstawowy - strona 2 Stosunek podstawowy - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNEK PODSTAWOWY -stosunek pełnomocnictwa wyznacza kompetencję do działania w cudzym imieniu
-nie rozstrzyga o tym, czy pełnomocnik jest i w jakim zakresie zobowiązany względem mocodawcy do korzystania z przysługującego mu umocowania
-kwestia ta może być uregulowana przez odrębne zdarzenie prawne, np. umowa o pracę, mocy której sprzedawca sklepowy jest zobowiązany do zawierania określonych umów z klientami -jest to sprzężony z pełnomocnictwem stosunek prawny, tzw. stosunek będący podstawą pełnomocnictwa (stosunek podstawowy)
-stosunek ten wskazuje, w jakim celu pełnomocnictwo zostało udzielone
-istnienie stosunku podstawowego nie jest przesłanką konieczną ważnego ustanowienia pełnomocnictwa
-treść stosunku podstawowego może się również różnić od odpowiedniej treści pełnomocnictwa
-pełnomocnictwo może wyznaczać kompetencję do wykonywania czynności prawnych w szerszym zakresie niż wskazuje na to stosunek podstawowy
-nie wykonanie obowiązków wynikających ze stosunku podstawowego powoduje konsekwencje prawne wyłącznie pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem
-np. A udzielił pełnomocnictwa B do sprzedaży swojej nieruchomości; A nie określił za jaką cenę B ma sprzedać nieruchomość, zaznaczył tylko, że B nie może zbyć nieruchomości poniżej oznaczonej ceny; B zbył C nieruchomość poniżej oznaczonej ceny; Umowa B z C jest ważna (wiąże A) B może ponieść wobec A odpowiedzialność odszkodowawczą za to, że skorzystał z kompetencji wbrew podjętemu zobowiązaniu III. WYGAŚNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA -umocowanie do działania gaśnie z różnych przyczyn
1) przyczyny wskazane w treści samego pełnomocnictwa -pełnomocnictwo może określać termin, na jaki zostało udzielone
-może ono również dotyczyć tylko 1 czynności i wówczas wygasa po dokonaniu tej czynności
-jeżeli pełnomocnictwo służy wykonaniu stosunku podstawowego, wówczas jego ustanie pozbawia pełnomocnictwo sensu
2) odwołanie pełnomocnika -mocodawca może odwołać pełnomocnictwo w każdym czasie i bez podania uzasadnienia
-odwołanie musi być zakomunikowane pełnomocnikowi
-może być dokonane w dowolnej formie, nawet gdy przepisy przewidują szczególną formę dla ustanowienia pełnomocnictwa
3) śmierć pełnomocnika lub mocodawcy -mocodawca może zastrzec, że pełnomocnictwo nie wygasa w takiej sytuacji
-wówczas w miejsce zmarłego pełnomocnika/mocodawcy wstępują jego spadkobiercy
4) likwidacja osoby prawnej -wywiera skutki analogiczne do śmierci osoby fizycznej
5) zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika

(…)

… likwidacji
-przekształcenie przedsiębiorcy
-śmierć przedsiębiorcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnej nie powoduje wygaśnięcia prokury
3) śmierć prokurenta
4) zrzeczenie się prokury przez prokurenta
XII. WPŁYW WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA ICH SKUTECZNOŚĆ PRAWNĄ
§1. POSTACIE NIEWAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ
I. NIEWAŻNOŚĆ
-nieważna bezwzględnie czynność prawna nie wywiera skutków prawnych jako czynność prawna
-jest ona nieważna od samego początku i wyraża się to z mocy prawa (ex lege)
-stan ten uwzględnia sąd z urzędu, bez konieczności zgłaszania przez stronę zainteresowaną odpowiednich wniosków
-nieważność ma charakter definitywny - każdy i zawsze może się na nią powołać, a żądanie takie nie może być uznane za nadużycia prawa podmiotowego
-nieważność może odnosić się do:
a) całej czynności prawnej
b) części czynności prawnej, tj. do niektórych jej postanowień
-istotne znaczenie dla zniesienia nieważności czynności prawnej mają:
1) konwalidacja
2) konwersja
Konwalidacja (uzdrowienie)  uznanie z mocą wsteczną bezwzględnie nieważnej czynności prawnej za czynność ważną w następstwie jakichś faktów późniejszych
Konwersja  przemiana nieważnej czynności prawnej na ważną czynność prawną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz