Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 25

Klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Uproszczona klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy. metody estymacji: estymacja punktowa, estymacja przedziałowa; metody testowania hipotez: testy nieparametryczne, testy parametryczne. Estymacja punktowa: do punktowego oszaco...

Wielkość próby badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Wielkość próby Punktem wyjścia, a jednocześnie główna przyczyną każdego badania marketingowego jest zapotrzebowanie na informacje ze strony decydentów, zwłaszcza tych ze strefy działalności marketingowej. Potrzebna informacja umożliwia lub ułatwia podjecie konkretnej decyzji lub zespołu decyzji. Je...

Wybór metody badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

WYBÓR METODY BADAWCZEJ I NARZĘDZIA POMIAROWEGO ORAZ ZASADY BUDOWY KWESTIONARIUSZA WYWIADU Przedmiot i istota pomiarów: Przedmiotem pomiaru wtórnego są dane, czyli wyniki wcześniejszych pomiarów pierwotnych lub wtórnych. Przedmiotem pomiarów pierwotnych jest cecha rzeczy, osoby, zdarzenia lub stany....

Wywiad i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2184

W ywiad - metoda polegająca na komunikowaniu się z podmiotem badań, opiera się na bezpośrednich, ustnych wypowiedziach respondentów. Dostarcza informacji jak ludzie postrzegają i oceniają wybrane zjawiska i jak zamierzają się wobec nich zachować. Wybór rodzaju wywiadu - dokonuje go badacz. Wywiady...

Zasadność prowadzenia badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Z asadność prowadzenia badań marketingowych - w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej pojawiają się nowe problemy decyzyjne obarczone dużą niepewnością co do możliwych sutków. Podjęcie właściwej decyzji wymaga, więc dodatkowych informacji w celu minimalizacji ryzyka podjęcia błęd...

Czynności prawne - definicja i podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Czynności prawne - to czynności faktyczne wywołujące skutki prawne w postaci nawiązania, zmiany bądź rozwiązania stosunku prawnego. Czynności prawne mogą być jednostronne i dwustronne(wielostronne) -jednostronne - dla skuteczności czynności jednostronnych wystarczy złożenie jednego oświadczenia -...

Metody wykładni prawa - podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Inne poglądy doktryny prawa są takie iż normy zbudowane są z części sankcjonowanej wskazującej jaki jest wymóg zachowania (nakaz/zakaz) i z części sankcjonującej wskazującej na reakcję państwa i działania organów państwowych w sytuacji naruszenia części sankcjonowanej. Wykładnia prawa (interpretac...

Naprawienie szkody - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Naprawienie szkody W sytuacji wyrządzenia szkody naprawienie jej obejmuje przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie sytuacji majątkowej poszkodowanego przez - restytucję naturalną (fizyczne naprawienie szkody) lub restytucję pieniężna (zapłata odszkodowania). O tym decyduje poszkodowany, z tym, ż...

Podział prawa na gałęzie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Podział prawa na gałęzie - wszelkie normy prawne obowiązujące w państwie przyporządkowane są określonym gałęzią prawa ze względu na rodzaj regulowanych stosunków społecznych: -Normy prawa, które regulują system stanowienia prawa, wykonywania władzy państwowej i wymiaru sprawiedliwości to gałąź pra...

Posiadanie - definicja posiadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Posiadanie Jest to sytuacja faktyczna, a nie prawna i składa się na tą sytuację faktyczne władztwo nad rzeczą i wola tego władania. a)posiadanie samoistne - gdy posiadacz rzeczą włada jak właściciel (właściciel, zasiedca, znalazca, nabywca w dobrej wierze od osoby nieuprawnionej) b)posiadanie za...