Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 28

Prawo rzeczy - podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Do praw rzeczowych zaliczamy: Prawo własności; Użytkowanie wieczyste; Ograniczone prawa rzeczowe. Prawa rzeczowe należą do grupy podmiotowych praw bezwzględnych (służą przeciwko wszystkim) oraz odnoszą się do określonej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. !!! Rzeczą nazywamy przedmioty materialne, na ...

Prawo spadkowe - przepisy prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Prawo spadkowe to zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. W szczególności prawo spadkowe reguluje przejście tego majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne l...

Prawo - ważne pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

§1. Prawo to uporządkowany zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Prawo to również sztuka czynienia tego co dobre i sprawiedliwe (słuszne). Prawo zbudowane jest z norm, a normy są...

Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Przedstawicielstwo polega na tym, że czynność prawna dokonana zostaje przez osobę zwaną przedstawicielem, w imieniu osoby, zwanej reprezentowanym, oraz że pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Rodzaje przedstawicielstwa: Przedstawicielstwo ustawowe - prawo przedstawiciela do rep...

Stosunek społeczny i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema osobami, z których przynajmniej jedna oddziałuje na drugą lub których postępowanie wobec siebie albo innych osób jest w jakiś sposób uregulowane: Stosunki stanowione ( tetyczne ) - stosunki społeczne, których dotyczy jakaś norma postępowania. Ws...

Prawo rzeczowe, podział rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

08.12.2010 Wykład 11 Prawo rzeczowe Jest to druga część (księga) kodeksu cywilnego, która zawiera normy definiujące własność i inne prawa podmiotów względem rzeczy. Rzeczami są przedmioty materialne na tyle wyodrębnione spośród innych rzeczy, że mogą stanowić odrębne prawo własności. Podział rzeczy...

Testament i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Testament to jednostronna czynność prawna osoby fizycznej, wymagająca formy szczególnej, zawierająca rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Cechy: Może być sporządzony przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych; Może zawierać rozporządzenie tylko jednej osoby; Może być odwołan...

Tryby zawierania umów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Tryby zawierania umów: W drodze oferty , czyli złożenia oświadczenia woli osoby fizycznej lub prawnej (oferenta) skierowane do innego osoby fizycznej lub prawnej (oblata), które zawiera propozycję zawarcia umowy i określa jej istotne postanowienia. Raz czyniona oferta prowadzi automatycznie do zawa...

Użytkowanie wieczyste - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Użytkowanie wieczyste ustanawia się zazwyczaj na okres od 40 do 99 lat. Dotyczy ono nieruchomości należących do Skarbu Państwa na gruntach leżących w granicach administracyjnych miasta. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione na rzecz osoby prawnej lub fizycznej. Jest ono zobowiązaniem do postaw...

Prawo własności i jego podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

Własność jest najszerszym prawem do rzeczy, pozwalającym właścicielowi korzystać z niej i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności składa się z szeregu uprawnień: Prawo do korzystania z rzeczy - faktyczne władanie rzeczą, możność jej używania i przetwarzania oraz pobieranie pożyt...