Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego - strona 1

Fragment notatki:

Układ wyzwalania oscyloskopu cyfrowego
Proces akwizycji jest sterowany sygnałami uzyskiwanymi z układu wyzwalania. W
tradycyjnych oscyloskopach analogowych układ wyzwalania umoŜliwiał uzyskanie stabilnego
przebiegu na ekranie lampy oscyloskopowej. Impuls wyzwalający był wytwarzany gdy sygnał
badany osiągał wartość napięcia nastawionego potencjometrem POZIOM WYZWALANIA
(TRIGGER LEVEL) na określonym (dodatnim lub ujemnym) zboczu (SLOPE) badanego
przebiegu. Impuls ten inicjował start generatora podstawy czasu (w postaci generatora
przebiegu piłokształtnego) i rozpoczynał kreślenie przebiegu na ekranie lampy
oscyloskopowej. W oscyloskopach cyfrowych układ wyzwalania funkcjonuje podobnie, lecz
z reguły jest znacznie bardziej złoŜony. Od moŜliwości układu wyzwalania zaleŜy
funkcjonalność oscyloskopu i jego przydatność do obserwacji złoŜonych sygnałów
występujących w róŜnych dziedzinach nauki i techniki.
Układ wyzwalania moŜe pracować w jednym z trzech trybów, wybieranych przełącznikiem
SWEEP:
1) NORMAL - w którym próbkowanie i akwizycja przebiegu oraz odświeŜanie ekranu
oscyloskopu jest realizowane wyłącznie przy obecności sygnału wyzwalającego. Przy
braku tego sygnału wyŜej wymienione procesy są wstrzymane, a na ekranie wyświetlany
jest przebieg uzyskany przy ostatnim impulsie wyzwalającym; przebieg ten nie jest
odświeŜany;
2) AUTO - w którym próbkowanie i akwizycja przebiegu oraz odświeŜanie ekranu
oscyloskopu jest realizowane nie tylko przy obecności sygnału wyzwalającego. Jeśli ten
sygnał jest niedostępny przez czas dłuŜszy od kilkudziesięciu milisekund, wyŜej
wymienione procesy są kontynuowane, dzięki czemu na ekranie uzyskuje się przebieg, ale
z reguły niestabilny. Trybu tego nie naleŜy uŜywać do obserwacji sygnałów
wolnozmiennych;
3) SINGLE - układ wyzwalania jest inicjowany tylko jeden raz. Po inicjalizacji realizowane
jest próbkowanie i akwizycja przebiegu oraz odświeŜenie ekranu oscyloskopu.
UŜytkownik musi ponownie zainicjować układ wyzwalania, posługując się odpowiednim
przełącznikiem.
Z reguły układ akwizycji próbkuje i zapamiętuje odpowiadające próbkom wartości w ten
sposób, aby na ekranie oscyloskopu wyświetlane były wartości próbek znajdujących się przed
i za punktem wyzwalania. Wyświetlenie próbek znajdujących się przed punktem wyzwalania
ułatwia obserwację przyczyny inicjującej impuls układu wyzwalającego. Właściwość ta jest
niedostępna w prostych oscyloskopach analogowych, pozbawionych analogowej linii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz