Blok akwizycji i tor odchylania poziomego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Blok akwizycji i tor odchylania poziomego - strona 1 Blok akwizycji i tor odchylania poziomego - strona 2

Fragment notatki:

Blok akwizycji i tor odchylania poziomego (tor X) oscyloskopu cyfrowego
Z wyjścia wzmacniacza sygnał jest podawany na wejście bardzo szybkiego przetwornika
analogowo-cyfrowego (a/c), który próbkuje sygnał analogowy, kwantuje go, a następnie
przetwarza skwantowane wartości na ciąg liczb binarnych, zapisanych w odpowiednim
kodzie. Proces próbkowania, kwantowania, kodowania oraz zapamiętywania próbek
nazywany jest procesem akwizycji. Maksymalna szybkość przetwarzania przetwornika a/c
zawiera się w przedziale od kilkuset milionów do kilkudziesięciu miliardów przetworzeń na
sekundę i w niektórych oscyloskopach moŜe być dynamicznie dostosowywana do szybkości
zmian sygnału badanego (tzw. próbkowanie adaptacyjne). Maksymalna szybkość z jaką
oscyloskop moŜe próbkować przebieg jednorazowy (ang. real-time sampling rate) jest drugim
głównym parametrem oscyloskopu podawanym przez producenta w dokumentacji przyrządu
oraz na płycie czołowej. Jest ona wyraŜana liczbą przetworzeń w jednostce czasu (ang.
MegaSamples per Second, MSa/s lub GigaSamples per Second, GSa/s). Oprócz maksymalnej
szybkości, z jaką oscyloskop moŜe próbkować przebieg jednorazowy, wyróŜnia się takŜe tzw.
ekwiwalentną maksymalną szybkość próbkowania (ang. equivalent sampling rate), a z jaką
oscyloskop moŜe próbkować przebieg periodyczny. Jest ona wielokrotnie większa od
maksymalnej szybkości, z jaką oscyloskop moŜe próbkować przebieg jednorazowy. Na
przykład oscyloskop próbkujący przebieg jednorazowy z szybkością 400 MSa/s moŜe
charakteryzować się ekwiwalentną szybkością próbkowania 2,5 GSa/s. Tak duŜa szybkość
próbkowania nie pozwala jednak na obserwację sygnałów o częstotliwości znacznie
wykraczającej poza pasmo analogowe, które dla oscyloskopu o podanych szybkościach
próbkowania moŜe wynosić np. zaledwie 25 MHz. Wynika stąd, iŜ przetwornik a/c
oscyloskopu pracuje z tzw. nadpróbkowaniem1. UmoŜliwia to zaobserwowanie większej
liczby szczegółów w badanym przebiegu, pod warunkiem zapamiętania odpowiednio duŜej
liczby próbek. Odpowiedni układ cyfrowy zapisuje spróbkowane wartości w pamięci
przebiegu, nazywanej rekordem. Od pojemności tej pamięci (długości rekordu) zaleŜy liczba
zapisanych próbek. Im rekord jest dłuŜszy, tym więcej szczegółów badanego przebiegu
moŜna zapamiętać oraz później zobrazować. Długość rekordu oscyloskopów zawiera się w
przedziale od kilku tysięcy próbek (w przypadku starszych oscyloskopów cyfrowych), do
kilkudziesięciu milionów próbek. W niektórych oscyloskopach pamięć przebiegu jest


(…)

… o dwóch uŜytecznych trybach pracy układu akwizycji, jakimi są:
a) tryb wychwytywania zaburzeń krótkotrwałych (ang. GLITCH DETECT/CAPTURE);
b) tryb pracy z obwiednią (ang. ENVELOPE MODE, PEAK DETECT MODE).
Pierwszy tryb umoŜliwia wykrycie krótkotrwałych zakłóceń nałoŜonych na badanych sygnał.
Wykryte zaburzenie jest z reguły jedynie sygnalizowane na ekranie, np. za pomocą trzech
punktów. Drugi z wyŜej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz