Udostępnianie złóż - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udostępnianie złóż - wykład - strona 1 Udostępnianie złóż - wykład - strona 2 Udostępnianie złóż - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat : 18. Udostępnianie złóż i wykonywanie wyrobisk udostępniających.
18.1. Ogólne zasady udostępniania złoża.
Udostępnianie złoża kopaliny użytecznej oznacza całokształt robót oraz przedsięwzięć, mających na celu połączenie złoża z powierzchnią ziemi i umożliwienie przygotowania go do eksploatacji górniczej. Wykonywane jest według szczegółowo opracowanych projektów tech­nicznych, wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztoryso­wej budowy nowej kopalni lub rekonstrukcji kopalni istniejącej.
Zależnie od głębokości zalegania złoża rozróżnia się:
- kopalnie naziemne (odkrywkowe), których złoże zalega wprost na powierzchni ziemi albo płytko pod jej powierzchnią; udostępnienie takich złóż polega na zdjęciu nadkładu przykrywają­cego złoże (odkryciu złoża przykrytego nadkładem); nowoczes­ne metody zdejmowania nadkładu zezwalają obecnie na prowa­dzenie eksploatacji sposobem odkrywkowym nawet do 300 m głębokości,
- kopalnie podziemne (głębinowe), których złoża zalegają na większych głębokościach i dostęp do nich może być otwarty za pomocą wyrobisk udostępniających odpowiednio dobranych oraz wykonanych w górotworze zawartym w granicach ob­szaru górniczego.
Zagadnienia ekonomiczne i techniczne związane ze sposobem odkrywkowym udostępnienia mieszczą się w przedmiocie górnictwa odkrywkowego.
Złoża niektórych minerałów użytecznych, np. ropy naftowej, gazu ziemnego, soli, siarki, wód mineralnych, mogą być eksploatowane za pomocą odwiertów. Wszelkie zagadnienia związane z tego rodzaju eksploatacją górniczą wchodzą w zakres górnictwa odwiertowego. Na układ wyrobisk udostępniających mają wpływ następujące czynniki:
- ukształtowanie powierzchni ziemi,
- kształt i tektonika złoża,
- zasoby kopaliny użytecznej i czas eksploatacji złoża przy projektowanym rocznym wydobyciu,
- zagrożenia wodne, metanowe i inne,
- skłonność do samozapalenia (węgla, rud, skał płonnych).
Projekt udostępnienia złoża musi być oparty na wnikliwej analizie wymienionych czynników.
Wyrobiska udostępniające powinny być tak zlokalizowane, aby: - udostępniały złoże w najdogodniejszym miejscu,
- nie były narażone na zwiększone ciśnienie, zagrożenia wodne, gazowe i inne.
Ich przekroje poprzeczne powinny zapewniać bezpieczne i bez­awaryjne wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone i wy­konane (przewozu, przewietrzania, transportu materiałów, odwad­niania itp.).
Pod względem ekonomicznym i technicznym projekt powinien zapewniać:
- udostępnienie możliwie największych zasobów o najlepszych parametrach jakościowych

(…)

… mrożeniowych jest zamknięty. Rurą ługową wtłacza się do otworu mrożeniowego ciecz zamrażającą, która wy­pływając rurą mrożeniową powoduje oziębienie, a następnie zamraża­nie skał w swoim otoczeniu. Zamrożona do temperatury -10 do -15°C skała odcina dopływ wody do głębionego szybu, zezwalając na dalsze jego głębienie. Ciecz mrożeniowa, zwana potocznie ługiem, będąca roztworem wodnym chlorku wapnia,, sodu…
… pokazano na rys. 18.34.
Rys. 18.34. Drążenie nadsięwłomu Wykonywanie nadsięwłomów w po­lach metanowych musi być poprzedzone odwierceniem otworów niezbędnych do przewietrzania.
Temat: 18.4. Wykonywanie podszybia.
Wielkość i struktura podszybia zależne są od zadań, jakie ma spełniać szyb w stosunku do poziomu. Podszybia szybów głównych złożone są z wielu wyrobisk korytarzowych i komorowych, pośród…
… i inne.
Wielkość komór mierzy się ich objętością, ale dla wykonawstwa i utrzymania najważniejszy jest ich przekrój poprzeczny. Komory o małych przekrojach poprzecznych (poniżej 12 m2) wykonuje się identycznie jak wyrobiska korytarzowe.
Wyrobiska komorowe o dużych przekrojach mogą być wykonywa­ne całym przekrojem, warstwami lub częściami. Jeżeli dominującym wymiarem jest wysokość komory, to wykonuje…
… bezpieczeństwa.
Ze względu na równomierność pracy przewozu w obu kierunkach oraz odpływ wody, przekopy kierunkowe i przecznice drąży się przeważnie ze wzniosem 4 do 5°/00 od szybu w kierunku pola. Niekiedy stosuje się wznios 20/00,a nawet tylko 10/00.
Przecznice i przekopy kierunkowe drąży się w kamieniu i technika ich drążenia jest identyczna jak pozostałych poziomych kamiennych wyrobisk korytarzowych.
Temat…
…) przystoso­wane do ładowania na przenośniki oraz BOS-300 przystosowane do załadunku do wozów kopalnianych. Wydajność ładowarki BOS-300 wynosi 30 do 40 m3/h, a moc zainstalowana - 30 kW.
1- podwozie,
2 - nadwozie,
3- wychylne ramię,
4- czerpak,
5- kadłub podwozia, 6,7 - wózki gąsienicowe, 8 - przekładnia zębata,
Rys. 18.44. Schemat ładowarki typu BOS-300
9 - urządzenie do podnoszenia ramienia ładowarki,
10…
… bez użycia podkładek i łączy się ze sobą łubkami przy użyciu dwóch śrub.
Tory ostateczne buduje się najczęściej za przodkiem w odległości 100 do 200 m, zależnie od warunków drążenia i rodzaju transportu. Układa się je na podsypce z tłucznia o uziarnieniu 20 do 60 mm. Najczęściej jest to tłuczeń dolomitowy. Stosuje się szyny wysokości 115, 130, 140 mm. Tory ostateczne buduje się z nachyleniem 3 do 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz