UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ - strona 1 UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ - strona 2 UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ - strona 3

Fragment notatki:

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ Zakres analizy i źródło danych
Ubóstwo i nierówności w Polsce w latach 2005-2008
Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2008
ŹRÓDŁO DANYCH Podstawą przeprowadzonych analiz były dane z badania EU-SILC - Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności, którego głównym celem jest dostarczenie porównywalnych dla krajów UE danych dotyczących warunków życia ludności, w tym ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności. Zestaw zmiennych obowiązkowych dla wszystkich krajów uczestniczących w EU-SLC obejmuje podstawowe informacje o gospodarstwach domowych i ich członkach dotyczące m. in.:
cech demograficznych członków gospodarstw domowych, ich uczestnictwa w procesie edukacji, aktywności na rynku pracy oraz oceny ich stanu zdrowia,
poziomu i źródeł dochodów gospodarstw domowych,
wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku,
warunków mieszkaniowych,
wybranych symptomów deprywacji, czyli niemonetarnych symptomów ubóstwa i wykluczenia społecznego.
UBÓSTWO I NIERÓWNOŚCI W POLSCE W LATACH 2005-2008 ZAŁOŻENIA ANALIZY Jednostkami badania w analizach ubóstwa i nierówności w Polsce były gospodarstwa domowe.
Kategorią dochodów stosowaną w badaniu były roczne dochody ekwiwalentne do dyspozycji gospodarstwa domowego.
W badaniu wykorzystano zmodyfikowaną skalę OECD
UBÓSTWO I NIERÓWNOŚCI W POLSCE W 2008 R. W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM Dla oceny ubóstwa i nierówności w Polsce w 2008 r. zastosowano zarówno podejście klasyczne jak i podejście wielowymiarowe. W 2008 r. zbadano 13984 gospodarstw domowych wylosowanych do próby oraz 41200 osób w wieku 16 i więcej lat, będących członkami tych gospodarstw.


(…)

… 13984 gospodarstw domowych wylosowanych do próby oraz 41200 osób w wieku 16 i więcej lat, będących członkami tych gospodarstw.
PODEJEŚCIE KLASYCZNE
W pierwszym etapie badania skoncentrowano się na klasycznym podejściu do analizy ubóstwa, bazującym na dochodach gospodarstw domowych. W celu identyfikacji ubogich jako granicę ubóstwa przyjęto minimum egzystencji dla 2008 r., obliczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego pracowniczego, które wyniosło 413, 2 zł.
Tabela 9.1. Zasięg, głębokość, intensywność i dotkliwość ubóstwa w Polsce w układzie wojewódzkim w 2008 r.
Województwa Wartości agregatowych indeksów ubóstwa ⋅ 100
Zasięg ubóstwa
H
Głębokość ubóstwa
IU
Intensyw-ność ubóstwa
IO
Dotkliwość ubóstwa
DU
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie…
… tych było 3105.
PODEJŚCIE KLASYCZNE
Dla identyfikacji gospodarstw domowych ubogich w ujęciu klasycznym jako granicę ubóstwa przyjęto minimum egzystencji z 2008 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego pracowniczego równą 413,2 zł. Dla lat 2005-2007 została ona urealniona odpowiednimi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych.
ZAMIANY ZASIĘGU, GŁĘBOKOŚCI, INTENSYWNOŚCI
ORAZ DOTKLIWOŚCI UBÓSTWA
Tabela 9.7…
….
* Gospodarstwem domowym stanowiącym punkt odniesienia o skali ekwiwalentności równej 1 było gospodarstwo domowe jednoosobowe.
** Dla większości krajów dane pochodzą z roku poprzedzającego rok przeprowadzenia badania.
*** Jako granicę ubóstwa w poszczególnych latach przyjęto 60 proc. mediany rozkładu dochodów ekwiwalentnych.
Rysunek 9.6. Zasięg ubóstwa monetarnego i niemonetarnego w UE w 2007 r.
Źródło: (Fusco…
… ubóstwem monetarnym i ubóstwem niemonetarnym (deprywacją) w pierwszym kroku oszacowano dla każdego z gospodarstw domowych wartości funkcji przynależności do sfery ubóstwa w wymiarze monetarnym oraz w wymiarze niemonetarnym w 2005 r. i w 2008 r. Następnie przyjęto podział obszaru zmienności wartości funkcji przynależności do sfery ubóstwa na pięć przedziałów klasowych stopnia zagrożenia ubóstwem o takiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz