Ubezpieczenia-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia-pytania - strona 1 Ubezpieczenia-pytania - strona 2 Ubezpieczenia-pytania - strona 3

Fragment notatki:

Rozporządzenie jako źródło prawa UE: a) nie mają prawa normatywnego i wyznaczenia b) mają ogólny charakter normatywny i mają pierwszeństwo, czyli są nadrzędne, przed prawem narodowym c) nie mają charakteru normatywnego, ale wyznaczają cel do osiągnięcia przez państwa wspólnoty
Dyrektywy - nie mają charakteru normatywnego, ale precyzują cel do osiągnięcia przez wspólnotę
Decyzje - akty prawne dotyczące indywidualnie państwa i wydawane w konkretnych sprawach
Zalecenia i opinie - zawierają tylko stanowisko władz UE
Rozporządzenia: PODSTAWOWE wydawane przez Radę UE lub Radę UE+Parlament
WYKONAWCZE: wydawane przez Radę lub Komisję UE
System ubezpieczenia obowiązkowych OC komunikacyjnych za 1 składkę to system działający : a) jednostajne porozumienie gwarancyjne na terenie państw Europy oraz Iranu, Maroko, Tunezji i Izraela b) na terenie Państw członkowskich UE c) na terenie państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego Przestępcze czyny ubezpieczeniowe mogą mieć wpływ na: a) wzrost kosztów przedsię biorstwa ubezpieczeniowego i wzrost ceny produktu ubezpieczeniowego b) spadek ceny produktów ubezpieczeniowych c) wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeniowych a przez to wzrost sprzedaży ubezpieczeń
(zmniejszenie liczby zawieranych umów, spadek zaufania)
Wartością godziwą jednego składnika aktywów zakładów ubezpieczeń a) aktualna cena rynkowa kupna - sprzedaży b) cena rynkowa sprzedaży sprzed dwóch lat c) średnia cena z 5 lat wstecz
Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Główne zasady ubezpieczeń dla rynku ubezpieczeń UE opracowane zostały przez: a) międzynarodowe stowarzyszenie nadzoru ubezpieczeń (IAIS) b) komisje nadzoru ubezpieczeń funduszy emerytalnych c) europejski komitet ubezpieczeniowy
EKUZ uprawnia obywatela polskiego do leczenia w pań stwach UE: a) każdym przypadku, b) nagłych przypadkach , c) nagłych przypadkach operacyjnych
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.
Każda osoba ubezpieczona otrzymuje EKUZ.
Podstawą otrzymania świadczeń zdrowotnych w krajach UE jest posiadanie prawa do opieki zdrowotnej w Polsce.
Najważniejsze rynki w ubezpieczeniach life: a) niemiecki, francuski, brytyjski

(…)

…, przepływ usług b) swoboda tworzenia podmiotów, przepływ kapitału, świadczeniausług c) swoboda przepływu towarów
W systemie opieki zdrowotnej model rezydualny zakładu: a)     Pełną odpowiedzialność państwa za opiekę zdrowotną w ramach systemu podatkowego, b)    Brak odpowiedzialności państwa za opiekę zdrowotna, c)    Utrzymanie systemu opieki zdrowotnej za zapłacone składki ubezpieczeniowe (system…
… prawnym jest polisa.
Zielona karta to międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa, a który należy do (głownie europejskiego) Systemu Zielonej Karty.
Zielona karta: kraje europejskie + Iran, Izrael…
… projektów aktów prawnych i rozstrzyganie sporów między członkami PIU
W ubezpieczeniu ogniowym odszkodowanie będzie pełne gdy:
Suma ubezpieczenia będzie równa wysokości odszkodowania
Systemem odpowiedzialności proporcjonalnej ubezpiecza się:
Środki trwałe i obrotowe oraz wartości pieniężne
W przypadku upadku zakładu ubezpieczeń należności z tytułu umów ubezpieczeniowych są realizowane:
Przed podatkami…
…: a)    Tylko przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUV-y) b)    Zakłady publiczne na zasadach rynkowych i pozarynkowych i zakłady prywatne, c)    Zakłady ubezpieczeń we współpracy z bankami.
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - zakłady prywatne zero zysków, zero strat.
Przestępstwa ubezpieczeniowe dzieli się na: a)    Dokonane i przyszłościowe, b)    Jednorazowe i wielokrotne, c)    Spowodowane umyślnie i upozorowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz