Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie  - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie  - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie  - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie (obowiązkowe, dobrowolne)
Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie:
- obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
- obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych;
Ubezpieczenia dobrowolne w rolnictwie:
- ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych;
- ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (ogień, huragan, powódź, grad, piorun, susza, ubój z konieczności itd.)
- ubezpieczenie maszyn rolniczych;
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Charakter obowiązkowy tego ubezpieczenia spowodowany jest przede wszystkim potrzebą zapewnienia ochrony osobom poszkodowanym. Zakres tego ubezpieczenia dotyczy rolników - osób fizycznych, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Za gospodarstwo rolne uważa się będący w posiadaniu osoby fizycznej obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie 1 ha, jeżeli podlega on w całości lub w części opodatkowaniu rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest na nim prowadzona produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa o ubezpieczeniach majątkowych z 2003 roku zarówno obowiązek zawarcia umowy, jak i zakres ochrony ubezpieczeniowej połączyła z faktem posiadania gospodarstwa rolnego, a nie jego prowadzeniem.
Z umowy ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, następstwem której jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przesłanką konieczna jest aby szkoda powstała w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika byli odpowiedzialni cywilnie.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:


(…)

… ubezpieczenia budynków rolniczych budynek przestał spełniać warunki wymagane do objęcia go ubezpieczeniem, budynek ten zostaje wyłączony z ubezpieczenia, a suma ubezpieczenia zostaje obniżona o zadeklarowaną do ubezpieczenia wartość tego budynku.
Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi…
…, nie większej jednak od sumy ubezpieczenia budynku podanej w dokumencie ubezpieczenia, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.

… domowym;
2) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego;
4) powstałe wskutek trzęsienia ziemi.
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz