Transport kopalniany - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport kopalniany - wykład - strona 1 Transport kopalniany - wykład - strona 2 Transport kopalniany - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat 17. Transport kopalniany.
Transport kopalniany jest niezbędnym ogniwem procesu wydobyw­czego każdego zakładu górniczego. Do jego zadań, zwłaszcza w kopa­lni podziemnej, między innymi należy:
- przetransportowanie urobionej w podziemiach kopaliny do zakładu przeróbczego,
- dostarczenie do przodków niezbędnych materiałów i urządzeń oraz sprzętu,
- przetransportowanie ludzi z powierzchni w pobliże miejsc pracy oraz z powrotem - inne.
Zadania transportu kopalnianego angażują olbrzymie ilości sprzętu, energii oraz ludzi zarówno do instalowania urządzeń transpor­towych, jak i ich obsługi oraz konserwacji.
Należy również podkreślić, że strumienie transportowe urobku i skały płonnej oraz sprzętu i materiałów biegną w przeciwnych kierunkach, co stwarza konieczność stosowania specjalnych rozwiązań.
Schemat głównych ogniw transportu w kopalni podziemnej przed­stawiono na rys. 17.1.
Temat 17.1. Podział transportu kopalnianego.
Rozmieszczenie i struktura wyrobisk górniczych w kopalniach pod­ziemnych narzuca tradycyjny podział transportu kopalnianego na od­stawę, przewóz i ciągnienie. W każdym z tych ogniw stosuje się odmienne środki transportowe dostosowane do wyrobisk i warunków transportowych.
Temat 17.2. Odstawa urobku.
Odstawa urobku jest częścią transportu kopalnianego, obejmującą transport urobku w oddziałach produkcyjnych od przodków do przewozu podziemnego głównego. W zależności od środków transpor­towych stosowanych w odstawie dzieli się ją na bezprzenośnikową i przenośnikową.
Temat 17.2.1. Odstawa bezprzenośnikowa.
Odstawa bezprzenośnikowa polega na wykorzystaniu zsuwania się urobku w wyrobiskach o odpowiednim nachyleniu pod wpływem własnego ciężaru.
Doświadczalnie ustalono, że węgiel zsuwa się:
- po spodku, gdy jego nachylenie wynosi powyżej 30°, - po deskach nachylonych pod kątem większym od 25°,
- po blachach stalowych nachylonych pod kątem powyżej 17°. Odstawę po spodku stosuje się w ścianach podłużnych w po­kładach o odpowiednim nachyleniu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w takiej ścianie trzeba zabudować odpowiednie zastawki hamujące nadmierną prędkość urobku i chroniące załogę przed ranieniem, a obudowę przed wybijaniem.
W wyrobiskach o odpowiednim nachyleniu można stosować także odstawę w żłobach drewnianych lub rynnach stalowych, zwanych rynnami martwymi. Rynny takie powinny być oddzielone od części wyrobiska - w której odbywa się ruch ludzi - przepierzeniem z desek.
W przypadku nadmiernej prędkości urobku należy nad zsuwnią zawiesić fa

(…)

…. 17.5. Przenośniki taśmowe stosowane w kopalniach węgla kamiennego dzielimy na dwie grupy:
- do odstawy oddziałowej, - stacjonarne.
Temat 17.2.4.1. Przenośniki taśmowe do odstawy oddziałowej.
Przenośniki te, stosowane są do odstawy oddziałowej, instalowane w chodnikach podścianowych i zbiorczych. Odznaczają się lekką budową i małymi wymiarami gabarytowymi zespołów, prędkościami taśmy do 2,5 m/s…
… lub nogi kozła przenoszą ukośnie skierowane siły wypadkowe naciągów lin; maszyny wyciągowe umieszczone są w tych przypadkach na zrębie szybu.
Różne rodzaje wież szybowych przedstawiono na rys. 17.6. Temat 17.5. Transport hydrauliczny.
Transport hydrauliczny polega na przemieszczaniu ładunku kanałami, korytami, przewodami rurowymi pod działaniem strumienia wody. Transport hydrauliczny dzieli…
… zastoso­wanie, przede wszystkim ze względu na dużą wydajność i zdolność do pracy w trudnych warunkach. Największe zastosowanie w górnictwie znalazły przenośniki taśmowe i zgrzebłowe.
Temat 17.2.3. Odstawa przenośnikami zgrzebłowymi.
W podziemiach kopalń węgla przenośniki zgrzebłowe są stosowa­ne do odstawy urobku w wyrobiskach ścianowych i w chodni­kach podścianowych w ścianowych systemach podłużnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz