Sposoby likwidacji wyrobisk górniczych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby likwidacji wyrobisk górniczych - omówienie - strona 1 Sposoby likwidacji wyrobisk górniczych - omówienie - strona 2 Sposoby likwidacji wyrobisk górniczych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: SPOSOBY LIKWIDACJI WYROBISK GÓRNICZYCH GIG4
WSTĘP
Szyby kopalniane należą do najważniejszych wyrobisk udostępniających nagromadzone w skorupie ziemskiej złoża kopalin użytecznych.
Zbędne szyby i wyrobiska przy szybowe należy likwidować ze względu na zagrożenia dla czynnych wyrobisk górniczych, bezpieczeństwo publiczne, ochronę powierzchni terenu i znajdujących się na niej budowli i urządzeń, wód powierzchniowych, gruntowych i głębinowych, ochronę zadrzewienia i upraw roślinnych.
Przez likwidację szybu należy rozumieć:
- wypełnienie rury szybowej i wyrobisk przy szybowych materiałem niepalnym i trwałe zabezpieczenie zrębu szybu płytą żelbetową,
-zatopienie szybu po jego odizolowaniu tamami wodnymi od reszty dołowych wyrobisk kopalni i umieszczenie płyty żelbetowej na jego zrębie,
-w szczególnych przypadkach w szybach, których wypełnienie jest ze względów technicznych i ekonomicznych nieuzasadnione, wykonanie jedynie trwałego zabezpieczenia zrębu szybu płyta, żelbetową. W warunkach polskich zagłębi węglowych, głównie ze względów bezpieczeństwa, może być brany pod uwagę zasadniczo tylko wariant pierwszy,
Bezpieczne i pewne zlikwidowanie wyrobiska szybowego powinno być poprzedzone szczegółową analizą warunków hydrogeologicznych i gazowych oraz połączeń szybu z innymi wyrobiskami kopalnianymi. Analiza taka determinuje wybór sposobu likwidacji, a także umożliwia określenie koncepcji prowadzenia robót. Należy ją przeprowadzić indywidualnie dla każdego likwidowanego szybu i wyrobisk przy szybowych.
Likwidacja szybu jest przedsięwzięciem skomplikowanym z uwagi na fakt, że szyby jako wyrobiska łączące powierzchnię terenu z siecią wyrobisk podziemnych zaburzają w dużej mierze warunki hydrologiczne i gazowe w górotworze i sposób ich likwidacji musi te czynniki uwzględniać. Zmiany restrukturyzacyjne zachodzące w polskim górnictwie, zwłaszcza węgla kamiennego, spowodują wzrost liczby tego typu robót likwidacyjnych.
2. TRWAŁA LUB CZASOWA IZOLACJA SZYBU
Izolacja szybu potęga na odcięciu go od przyległych wyrobisk dołowych tamami lub korkami izolacyjnymi oraz na wykonaniu na powierzchni płyty żelbetowej wspartej o głowicę szybuj Stwarza ona jednak poważne zagrożenie dla powierzchni, ponieważ nie eliminuje się ewentualnego ruchu wody i gazów w otoczeniu szybu. Zjawiska te mogą prowadzić do powstania obwałów w szybie, gromadzenia się metanu i powstania zapadlisk na powierzchni. W przypadku szybu głębokiego i o dużej średnicy, na powierzchni może powstać rozległe zapadlisko nawet o głębokości do 30 m i średnicy do 80 m.
Zaniknięcie szybu płytą stosuje się we wszystkich sposobach likwidacji szybów, jako końcowy etap zabezpieczenia na powierzchni terenu

(…)

… dozowany jest do szybu.
Zasypywanie szybu materiałem dostarczonym przenośnikiem Taśmowym:
Zastosowanie przenośnika taśmowego do zasypywaniu szybów jest preferowane w przypadku pozyskiwania materiału z blisko zlokalizowanej hałdy. Dozowanie materiału odbywa się ze składowiska pośredniego, utworzonego w sąsiedztwie rozbieranej hałdy. Przyjęcie takiego schematu organizacyjnego gwarantuje uzyskanie płynności…
… wyodrębniono kilka sposobów rozwiązywania lego zagadnienia pod względem techniczno-organizacyjnym. Spośród wdrażanych rozwiązań można wymienić:
- spychanie materiału do otwartego szybu bezpośrednio z poziomu jego zrębu,
- sypanie materiału do szybu z wykorzystaniem rynny zsypnej, - sypanie materiału ze zbiornika (bunkra) dozującego za pomocą przenośnika, - sypanie materiału z przenośnika taśmowego…
…. Plac ten pełni funkcję zbiornika buforowego, gromadzącego materiał dostarczany w sposób nierytmiczny. Materiał zasypowy pryzmowany jest przy szybie, najczęściej za pomocą spycharki. Po zgromadzeniu określonej ilości materiału przystępuje się do jego lokowania w szybie, do czego wykorzystuje się spycharkę gąsienicową.
Opisywany sposób likwidacji szybu cechuje się bardzo wydajnością i przeważnie…
… garów na całej długości rur) szybowej,
- Zastosowanie czasowych przerw w zasypywaniu,
- Szczelne otamowanie wyrobisk górniczych mających Połączenie z szybem,
Zagrożenia wentylacyjno - pożarowe.
Proces zasypywania, bez względu na sposób opuszczania materiału nie gwarantuje prostej i skutecznej metody wentylacji rury szybowej, Nie jest to istotne w większości przypadków, gdyż po wielu latach wydzielanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz