Sposób likwidowania szybu i KWK Gliwice - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób likwidowania szybu i KWK Gliwice - omówienie - strona 1 Sposób likwidowania szybu i KWK Gliwice - omówienie - strona 2 Sposób likwidowania szybu i KWK Gliwice - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SPOSÓB LIKWIDOWANIA SZYBU I KWK GLIWICE
Wstęp
Przy likwidacji szybu I KWK GLIWICE z uwagi na bezpośredni kontakt wyrobiskami przyszybowymi z szybem II zachodzi potrzeba spełnienia poniższych warunków dla ochrony terenu górniczego kopalni: - wykonać izolację horyzontów wodnych, aby zapewnić ochronę podziemnych zasobów wód i nie dopuścić do mieszania się wód zasolonych ze słodkimi, - zastosowany materiał i sposób wykonania robót nie może spowodować zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, - roboty związane z zasypywaniem szybu I powinny być tak prowadzone aby nie dopuścić do uszkodzenia jego obudowy, ;
- zastosowany materiał zasypowy w rejonie poziomu 520m (w strefie wahań zwierciadła wody) nie powinien ulegać rozmakaniu i wymywaniu w kierunku szybu II, - likwidacja powinna być prowadzona z uwzględnieniem warunków powierzchniowych
2. Zakres prac związanych z likwidacją szybu
Prace związane z likwidacją szybu I obejmowały swoim zakresem roboty zarówno powierzchniowe jak i podziemne. Ze względu na krótki czas przewidziany na likwidację część z nich musiała przebiegać równolegle i musiała być zsynchronizowana z prowadzoną równolegle adaptacją szybu II do pełnienia funkcji studni głębinowej, oraz prowadzonymi robotami rozbiórkowymi budynku nadszybia.
Opracowany harmonogram robót obejmował:
o wykonanie tam i przegród we wlotach szybowych szybu I, o likwidację wyposażenia szybu, o przygotowanie powierzchni dla potrzeb likwidacji szybu, o zasypanie rury szybowej, o tymczasowe zabezpieczenie obudowy głowicy szybu, o likwidację wieży i budynku nadszybia, o wykonanie płyty zamykającej szyb, 3 Tamy i przegrody w wlotach szybowych szybu
Ze względu na bezpośredni kontakt hydrauliczny pomiędzy szybem I a projektowaną studnią głębinową w szybie II, przy likwidacji szybu I konieczne jest:
zabezpieczenie szybu przed możliwością wypływu wody z piaskiem z wodonośnych warstw nadkładu a w szczególności z warstwy piasków trzeciorzędowych, b) zapewnienie stateczności zasypu w rurze szybowej, c) niedopuszczenie do wyciskania zasypu do wyrobisk przyszybowych.
4. Likwidacja wyposażenia szybu
Dla zapewnienia prawidłowego wypełnienia rury szybowej materiałem za­sypowym konieczne jest usunięcie z szybu wszelkich urządzeń i elementów utrudniających szczelne wypełnienie rury materiałem zasypowym. W omawianym przypadku przewidziano do likwidacji:
- osiatkowania i pomosty spoczynkowe przedziału drabinowego na długości projektowanego korka izolacyjnego,
- pomostu ochronnego i pomostu bezpieczeństwa zlokalizowanych poniżej poziomu 305 m w przedziale południowym szybu,


(…)

… zachodzi potrzeba na poniesienia dużych nakładów na zachowanie ruchu kopalni przy zachowaniu dostępności do złoża Przeprowadzono analizę możliwości zabezpieczenia - podstawowych obiektów zakładu górniczego umożliwiające utrzymanie dostępności do złoża oraz stwarzające możliwości odtworzenia zdolności wydobywczej w przyszłości przy założeniu ze nakłady te nie mogą być wyższe od 50% kosztu budowy nowej…
… materiałów, koszty zużycia energii, podatek od nieruchomości, koszty amortyzacji, koszty szkód górniczych, koszty ochrony obiektów i inne
Wariant III - dotyczy zatrzymania ruchu kopalni i jej zabezpieczenia przy zasypaniu szybów w sposób umożliwiający ich odzyskanie (rys. I i 2). Sposób ten stwarza realne perspektywy rekonstrukcji kopalni i eksploatacji złoża w przyszłości.
Według analizy z uwzględnieniem…
… materiałów, koszty zużycia energii, podatek od nieruchomości, koszty amortyzacji, koszty szkód górniczych, koszty ochrony obiektów i inne
Wariant III - dotyczy zatrzymania ruchu kopalni i jej zabezpieczenia przy zasypaniu szybów w sposób umożliwiający ich odzyskanie (rys. I i 2). Sposób ten stwarza realne perspektywy rekonstrukcji kopalni i eksploatacji złoża w przyszłości.
Według analizy z uwzględnieniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz