Toksykologia - wyklad 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - wyklad 2 - strona 1 Toksykologia - wyklad 2 - strona 2 Toksykologia - wyklad 2 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 2 08-X-09 Rozmieszczenie i kumulowanie KREW I LIMFA
Płyny pozakomórkowe
Tkanki miękkie, tłuszcz, kości
Włosy, paznokcie
Rozmieszczenie substancji w organizmie zależy od:
szybkości wchłaniania i wydalania
częstotliwości wnikania do organizmu i dawek
powinowactwa do tkanek i narządów (dobrze rozpuszczalne w tłuszczach - powinowactwo do tkanki tłuszczowej i narządów z tkanką tłuszczową itp.)
główne miejsca odkładania się związków obcych:
tkanka tłuszczowa (DDT, detoksy chlor, WWA, PCB) - uwalniane przy głodzenie, rozpad tkanki tłuszczowej
kości: absorpcja na powierzchni lub trwałe wbudowanie (ołów, fluor, rad, stront, tetracykliny) - uwalniane przy niedoborach Ca 2+ narządy miąższowe: w jądrach komórkowych lub cytoplazmie (kadm, ołów, rtęć nieorganiczna)
włosy, paznokcie (metale ciężkie, narkotyki)
Przemiany w organizmie Miejsca przemian:
wszystkie tkanki, ale głównie
wątroba
nerki
nabłonek jelitowy
z udziałem niektórych enzymów
przemiany - biotransformacje
detoksykacja - takie przemiany, które prowadzą do powstawania związków mniej szkodliwych lub nieszkodliwych
aktywacja metaboliczna - takie przemiany, które prowadzą do powstawania związków bardziej toksycznych
Substancje obce
Działanie toksyczne
Brak działania toksycznego Aktywacja metaboliczna Bez zmian Działanie toksyczne Detoksykacja Wydalanie
Przykłady:
nie ulegają przemianom w organizmie
silnie polarne, wydalane przez nerki (szybko), np. kwas ftalowy, kwas sulfonowy
b lotne, wydalane przez płuca np. eter etylowy, cyklopropanom
silnie litofilne, kumulujące się w tkance tłuszczowe np. PCB
ulegają detoksykacji:
SO 2 do siarczanów
Fenol do glukuronidów
Benzo(a)piren (WWA) poprzez epoksydy do fenoli, które są sprzęgane z kwasem glikuronowym
Ulegają aktywacji metabolicznej
Chloroform do fosgenu
Barwnik czerwony Red 2G do aniliny
Benzo(a)piren poprzez epoksydy do epoksydioli


(…)

… kwas glikuronowy
glukoza → UDPGA (urydyno-difofoglukuronowy kwas)
frakcja mikrosomalna
R-OH + UDPGA -(1) R-O-glukuronid + UDP
(1) UDP-glukuronozylo-transferaza
w reakcji mogę brać udział związki zawierające grupę: hydroksylową, karboksylową, aminową, karbonylową, azot heterocykliczny, sulfhydrylową, dwusiarczkową
przykładowe substancje tworzące glukuronidy: fenol, aminofenol, naftolm tymol, kwas benzoesowy
UDP glukoronozylo - transferaza
- nie ma specyficzności substratowej - „idealny” enzym
- indukowany pod wpływem, niektórych ksenobiotyków
- u samców większa aktywności
(sprzęganie) z aminokwasem - glicyną
Podlegają związki zawierające grupy karboksylowe
kwas benzoesowy + glicyna → kwas hipurowy ( u ptaków zamiast glicyny ornityna)
(sprzęganie) z glutationem (cysteiną) w cytoplazmie
Etapy:
ksenobiotyk + glutation (transferaza glutationowa)
odłączenie kwasu glutaminowego i glicyny
acetylowanie przez azetylo CoA - powstaje kwas merkapturowy transferaz glutationowa:
- detoksykacja (benzen, WWA, chlowcopochodne, nitrobenzen, węglowodory aromatyczne)
- działanie kataboliczne
- wiązanie ksenobiotyku na powierzchni
- wiązanie kowalencyjne między ksenobiotykiem a centrum aktywnym („suicie…
… do prawidłowego połączenia cytochromu z reduktazą
Typu utleniania mikrosomalnego:
aromatyczna hydroksylacja
alifatyczna hydroksylacja
N, O, S - dealkilacja
Epoksydacja
Desulfuracja
Sulfoksydacja
N - hydroksylacja
Mikrosomalne
niemikrosomalne
- benzen → toluen
- toluen → kwas benzoesowy
oraz:
- WWA
- chlorek winylu
- morfina
- paration
- DDT
- nitrozoaminy - etanol → aldehyd octowy
- aldehyd octowy → kwas octowy…
…, sulfhydrylową
C2H5SH -(1) C2H5-S-CH3 (1) - -CH3, metionina, S-metylotransferaza
(2) (3) (2) - merkaptan etylowy (3) - etylometylo siarczek
Reakcje II FAZY, acetylowanie
związki z grupą karboksylową, aminy sulfhydrylowe
w mitochondriach, cytoplazmie
anilina -(1) acetyloamid (1) - CoA, acetylotransferaza
Wydalanie
organizm stara się usunąć (lub trwale związać) każdą substancję obcą
usuwanie w postaci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz