Tezy i ich tłumaczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5698
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tezy i ich tłumaczenie - strona 1 Tezy i ich tłumaczenie - strona 2 Tezy i ich tłumaczenie - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera tezy i dokładne ich wyjaśnienie na egzamin z Polityki regionalnej. Informacje zbierane do wytłumaczenia tez są wiarygodne, pochodzą wyłącznie z notatek z wykładu, książek i tylko pewnych źródeł internetu. Plik zawiera informacje na temat takich zagadnień jak: wielość znaczeń pojęcia polityki regionalnej, globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego, struktura UE, ewolucja polityki na rzecz regionów UE, nowe instrumenty pomocy w perspektywie finansowej 2007-2013, dozwolona pomoc publiczna, przedsięwzięcia wspierane przez EFRR w ramach celów: konwergencja, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, europejska współpraca terytorialna, działania dodatkowe, kwalifikowalność wydatków, przedsięwzięcia wspierane przez EFS, przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności, założenia polityki energetycznej ue, polityka energetyczna a ochrona środowiska. Plik porusza również zagadnienia takie jak: ramy organizacyjne Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, założenia gospodarki opartej na wiedzy, wiedza jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, pomoc techniczna, regionalne programy operacyjne, programy europejskiej współpracy transgranicznej, programy europejskiej współpracy transnarodowej, Program Europejskiej Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, wybór projektów do dofinansowania.

1. Wielość znaczeń pojęcia polityki regionalnej
1. Polityka regionalna UE (ang. Common Regional Policy) - polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w UE. Poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna_Unii_Europejskiej
2. Polityka regionalna - całokształt czynności państwa w zakresie świadomego oddziaływania na rozwój społeczno - ekonomiczny regionów kraju. Polityka regionalna nadaje terytorialne wymiary ogólnej polityce rozwoju gospodarczego.
Źródło: B. Winiarski, Polityka regionalna, Warszawa 1976, s. 13.
3. Polityka regionalna - to świadoma i celowa działalność centralnych organów władzy publicznej zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju. Cele i zasady tej polityki określa narodowa strategia rozwoju regionalnego.
Źródło: http://www.esee.eu/index.php?id=385
4. W kontekście dotacji unijnych można się spotkać z pojęciami polityki regionalnej, polityki spójności i polityki strukturalnej. Czy są między nimi jakieś różnice?
Polityka strukturalna jest to tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Wspólnot Europejskich (a od 1993 roku - Unii Europejskiej) używane już od 1957 roku. Polityka regionalna jest zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Polityka spójności zaś wskazuje na podstawowy cel interwencji, jakim jest zmniejszenie zróżnicowań we Wspólnocie. Praktycznie jednak pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel - wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie - ich mieszkańcami. Jest to taki sposób rozdzielania środków finansowych Unii Europejskiej, ab ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz