Teoria wzrostu zrównoważonego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wzrostu zrównoważonego - strona 1 Teoria wzrostu zrównoważonego - strona 2 Teoria wzrostu zrównoważonego - strona 3

Fragment notatki:


Teoria wzrostu zrównoważonego Rozwinęła się bardzo silnie po II wojnie światowej. Czołowymi przedstawicielami są [Harrod, Robinson, Kaldor, Amerykanin Domar).
Model wzrostu zrównoważonego Domara Wzrost zrównoważony to taki proces wzrostu podstawowych wielkości ekonomicznych, w trakcie którego zostaje zachowana równowaga pomiędzy stroną podażową i popytową w gospodarce.
[Domar] przyjmuje pewne założenia:
Zakłada, że w okresie wyjściowym osiągnęła stan pełnego wykorzystania mocy wytwórczych i cały problem sprowadza się do utrzymania tego stanu w procesie wzrostu. Ze swojego modelu eliminuje państwo i handel zagraniczny, co nie przeszkadza mu twierdzić, że koniecznym warunkiem wzrostu zrównoważonego jest ingerencja państwa w stosunki gospodarcze.
Zakłada również, że nie występują opóźnienia czasowe to znaczy przyrost inwestycji w tym samym okresie prowadzi do wzrostu dochodu narodowego, a także przyczynia się do rozszerzenia mocy wytwórczych.
Zakłada także, że równe są sobie krańcowa i przeciętna skłonność do oszczędzania i skłonność ta i współczynnik kapitału są stałe.
Ekspozycja modelu - warunkiem wzrostu zrównoważonego jest osiągnięcie identycznego tempa wzrostu zdolności wytwórczych i dochodu narodowego w tym wypadku gospodarka jest w stanie utrzymać pełne wykorzystanie mocy wytwórczych, które osiągnęła w okresie wyjściowym. A zatem warunkiem wzrostu zrównoważonego jest aby stopa wzrostu zdolności wytwórczych była równa stopie wzrostu dochodu narodowego: ΔP/P=ΔY/Y, a więc strona podażowa winna być równa stronie popytowej. Aby dochód narodowy rósł muszą rosnąć inwestycje; tu rodzi się pytanie: w jakim tempie powinny rosnąć inwestycje, aby wzrost miał charakter zrównoważony? Aby w procesie wzrostu była zachowana równowaga pomiędzy stopą wzrostu zdolności produkcyjnych a stopą wzrostu dochodu narodowego to w każdym rozpatrywanym okresie przyrost zdolności produkcyjnych ΔP rozumiany jako wielkość absolutna powinien równać się przyrostowi dochodu narodowego czyli ΔY (ΔP=ΔY).
Stronę podażową ujmuje się jako iloczyn inwestycji (I) i współczynnika ogólnospołecznej efektywności inwestycji (δ), który jest odwrotnością współczynnika kapitału. Natomiast stronę popytową ujmuje podobnie jak [Keyns] przy zastosowaniu innych symboli:
α - skłonność do oszczędzania
ΔI * 1/α = mnożnik inwestycyjny [Keynsa] w ujęciu Domara
stąd: I * δ = ΔI * 1/α obie strony mnożymy przez α i dzielimy przez I,
α * δ = ΔI/ I = r - stopa wzrostu zrównoważonego, czyli stopa wzrostu inwestycyjnego, która zapewnia wzrost zrównoważony.
Oznacza to, że jeżeli inwestycje będą rosły z okresu na okres w tempie określonym według r (określonej skłonności do oszczędzania i współczynnikiem ogólnospołecznej efektywności inwestowania) to wzrost będzie mieć charakter zrównoważony to znaczy w procesie wzrostu będzie zachowana równość pomiędzy stroną podażową a stroną popytową w gospodarce.


(…)

… bardziej odchylała od ścieżki wzrostu zrównoważonego. Mogą wystąpić dwie sytuacje:
luka deflacyjna;
luka inflacyjna.
Luka deflacyjna - powstaje wówczas gdy inwestycje rozwijają się na poziomie niższym niż określony przez iloczyn α* δ (czyli r). Niskie inwestycje stają się przyczyną niedostatecznego popytu efektywnego ludności i niepełnego wykorzystania mocy wytwórczych, ponieważ spada popyt spadają ceny , przedsiębiorcy ograniczają produkcję. Spadek cen powoduje dalsze ograniczenie inwestycji i kolejny spadek dochodu narodowego i popytu, gospodarka wkracza w stan kryzysu. Lukę deflacyjną charakteryzują: niskie inwestycje, niedostateczny popyt, niepełne wykorzystanie mocy wytwórczych.
Luka inflacyjna - powstaje gdy inwestycje kształtują się na poziomie wysokim, wyższym niż wyznaczony przez iloczyn α* δ (czyli r). Wysokie inwestycje powodują wzrost dochodu narodowego i popytu konsumpcyjnego, którego nie jest w stanie zaspokoić produkcja, ponieważ efekty podażowe inwestycji pojawiają się w długim okresie czasu. Jeżeli popyt jest większy od podaży to ceny rosną, inwestycje są coraz bardziej opłacalne, a więc następuje dalszy rozwój inwestycji. Rozwija się spirala inflacyjna. Rosną ceny i rosną płace przy czym ceny…
… z niewykorzystaniem mocy wytwórczych. [Domar] postuluje wzrost inwestycji jego rozumowanie jest jednak prawidłowe, ponieważ wzrost inwestycji będzie działał silniej w kierunku wzrostu popytu niedostatecznego w dobie deflacji aniżeli wzrostu podaży. Efekty podażowe inwestycji mają miejsce w długim okresie czasu.
Natomiast w okresie luki inflacyjnej, gdy istnieje niedostatek kapitału [Domar] postuluje obniżenie…
… sytuacji gospodarczej, zwłaszcza od aktualnego popytu, a więc mają charakter egzogeniczny (zewnętrzny) w stosunku do procesów zachodzących w gospodarce, są one realizowane w związku ze zmianami technologicznymi, a więc wdrażaniem nowych metod produkcji. Związane są ze wzrostem liczby ludności co powoduje konieczność budowy budynków użyteczności publicznej. A przede wszystkim z wprowadzeniem robót
… rosną szybciej niż płace, w ten sposób maleją realne dochody ludności. W okresie umiarkowanej (jednocyfrowej) inflacji w gospodarce następuje ożywienie, Gdy przeradza się ona w hiperinflację (2 lub 3 cyfrową) to wówczas występują zjawiska kryzysowe w gospodarce, ponieważ szybki (gwałtowny) wzrost cen uniemożliwia prowadzenie racjonalnej kupieckiej kalkulacji, gdyż rynek nie dostarcza informacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz