Teoria Wychowania - wykłady - drZając

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 10045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Wychowania - wykłady - drZając - strona 1 Teoria Wychowania - wykłady - drZając - strona 2 Teoria Wychowania - wykłady - drZając - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera 10 stron wykładów i porusza zagadnienia takie jak: wychowanie w ramach nauki i teorii naukowych, sens nauki, T. Pilch, T. Kotarbiński, Ajdukiewicz, John Bernal, znaczenia nauki, H. Bezwińska, teorie, 3 poziomy dojrzałości rozważań teoretycznych, warstwa empiryczna, funkcje teorii, teoria o wychowaniu, etapy, historia, M. Nowak, H. Muszyński, Łobocki, Tchorzewski, B. Śliwerski, humanistyczne zorientowanie współczesnej nauki o wychowaniu, humanizm, Łobocki, teoria wychowania zorientowanego humanistycznie, funkcje teorii wychowania zorientowanej humanistycznie, Górnisiewicz, zadania teorii wychowania, dewiacyjność wychowania, J. Matrne, rodzaje dewiacji, formy alienacji, paradygmat, podmiotowośc jako cel wychowania, orientacja podmiotowa, podmiotowa tożsamość, podmiotowość jako wartość, podmiotowość jako czynność człowieka, antropologiczne podstawy wychowania, antropologiczny obraz wychowania, ideał wychowanka, warunki prawomocności ideału wychowawczego, współczesne sposoby uzasadniania celów wychowania, obiektywne determinanty stanowienia, prakseologiczne aspekty wychowania, strategie wychowania.

Teoria wychowania - wykłady
I. (6.10.2009)
II. Rzeczywistość społeczna i proces jej poznawania(13.10.2009).
III. Wychowanie w ramach nauki i teorii naukowych.(20.10.2009)
Nauka- T. Kotarbiński - to wszelka całość godna tego aby być przedmiotem nauczania w szkolnictwie wyższym w charakterze odrębnej specjalności
-to tyle co pewien zespół czynności badawczych, które zmierzają do poznania istniejącej rzeczywistości przyrodniczej, społecznej a także ich wytworów.
-określone systemy wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, systemy twierdzeń, hipotez i praw
Ajdukiewicz- to tyle co rzemiosło uczonych(ogół czynności wykonywanych przez uczonych jako uczonych)
wytwór Tyc czynności uczonych, systemy twierdzeń do których doszli i w trakcie poznawania rzeczywistości
John Bernal-
metoda poznawania rzeczywistości
określony układ instytucjonalny
narastająca historycznie tradycja poznawcza
pewna forma światopoglądowa
ważny czynnik utrzymania i rozwoju produkcji
Sens nauki- T. Pilch:
przybiera sens dydaktyczny czynności nauczania, uczenia się
instytucjonalny
określona dyscyplina naukowa uprawiana w szkole wyższej lub innej instytucji naukowo- badawczej
treściowy
zespół obiektywnej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, człowieku, genezie, relacjac między nimi
historyczno- socjologiczny
dziedzina kultury, która obejmuje:
-całokształt wyspecjalizowanej działalności poznawczej, która jest uprawiana przez uczonych, traktowanych jako odrębna grupa społeczna
-wytwory tej działalności, systemy wiedz
-narzędzia, środki tej działalności
-instytucje badawcze powołane do uprawiania nauki
-upowszechnianie wyników, wdrażanie ich do praktyki
funkcjonalny
ogół czynności, które składają się na działalność badawczą, która zmierza do tworzenia, rozwijania nauki w sensie treściowym z godnie z takimi metodami naukowymi, które mają nam zapewnić uporządkowane poznawanie rzeczywistości
Znaczenia nauki(mały słownik):
funkcjonalnym
określony, zorganizowany proces poznawczy, który ma na celu konstruowanie jakiejś teorii
przedmiotowym
umiejętność prowadzenia badań, posiadana wiedza naukowa
socjologicznym
dziedzina kultury, która obejmuje:
-naukę w znaczeniu funkcjonalnym, podmiotowym, przedmiotowym
-osoby podejmujące badania naukowe
-odpowiednie -instytucje prowadzące badania naukowe lub organizują
H. Bezwińska: dyscypliny, które zajmują się nauką
-Epistemologia- teoria poznani

(…)

…: psychologii rozwoju człowieka, osobowości, społeczna, socjologia edukacji, antropologia filozoficzna. Poszukiwanie zasadności twierdzeń głoszonych w obrębie wychowania. Korzystanie z dorobku literatury anglojęzycznej,
prowadzenie badań empirycznych, sprawdzian naukowego charakteru teorii wychowania- przeprowadzenie badań. Duże znaczenia mają badania weryfikacyjne- celem jest ukazanie różnego rodzaju…
… się wszystkimi specyficznymi ludzkimi aspektami życia człowieka, który wyróżnia się w świecie istot żywych.
2. rodzaje antropologii:
antropologia fizyczna- inaczej biologia porównawcza człowieka, nauka o zmiennościach cech autonomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni.
W jej skład wchodzą 3 działy:
- antropologia kulturowa- zajmuje się człowiekiem jako twórcą kultury, istotą społeczną, dążą do skonstruowania ogólnej teorii kultury. Próbuje na jej podstawie zmienić człowieka - antropologia społeczna- dział antropologii kulturowej, przedmiotem jej są zjawiska kulturowe, które wiążą się ze strukturą i organizacja społeczeństwa
- antropologia komunikacji- dziedzina antropologii kulturowej i społecznej, zajmuje się badaniem systemu komunikacji w kulturze
antropologia psychologiczna- zajmuje się badaniem zakresu i rodzaju odrębności psychicznych, uwarunkowanych specyfika danej kultury i grupy etnicznej a przejawiających się w skali społecznej antropologia filozoficzna- filozoficzna nauka o człowieku, stara się określić miejsce jakie zajmuje człowiek w świecie, natura człowieka, sens miłości, szczęścia(pyta) istota człowieka
antropologia pedagogiczna- termin pojawił się w pedagogice niemieckiej pod koniec…
… dominującego.
2 postawy:
monizm systemowy- kiedy to podmiot dominujący szczegółowo i skrupulatnie określa system celów wychowania, instytucji, środków i sposobów wychowania, ograniczają sprawny system kontroli i represji, który ma nie dopuścić do odrodzenia się funkcjonowania systemów konkurencyjnych
uprzedmiotowienie wychowanka- ma miejsce w sytuacji gdy wychowanka czyni się bezwolnym przedmiotem zabiegów…
… społecznej, kulturowej, socjologii
- na wychowanie spogląda się poprzez pryzmat ogólniejszej klasy zjawiska tych, które składają się na powstanie, funkcjonowanie i rozwój społeczności ludzkiej
- wychowanie to szczególna forma inkulturacji człowieka, polegająca na intencjonalnym komunikowaniu(?) kultury w wymiarze międzypokoleniowym, proces ten dokonuje się na 2 płaszczyznach: makroskopowej tj. relacjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz