tekst fachowy towaroznawstwo- Feed and food hygiene (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tekst fachowy towaroznawstwo- Feed and food hygiene (SEM IV) - strona 1

Fragment notatki:

Feed and food hygiene
Meeting food and standards Has no point if the food is produced Or handled In unhygienic conditions. Spotykane jedzenie I standard jedzenia nie mają sensu jeżeli jedzenie jest produkowane lub przechowywane w niehigienicznych warunkach. Low standards of food hygiene are an invitation to the spread, for example, of salmonella and listeria which cause food poisoning. Niskie standardy higieny żywności są zagrożeniem do rozpraszania się bakterii np. salmonella czy listera, które powodują zatrucie żywności. Salmonella gets far less publicity than BSE , but is In fact more of a threat : fund In a whole range of food products, such as raw eggs, poultry, pork and beef, it kills several; hundred people each year and infects tens of thousands more. Salmonella jest mniej znaną chorobą niż BSE ale w rzeczywistości jest większym zagrożeniem: znajdowana jest w całym zakresie produktów żywnościowych, np. w jajkach, drób, wieprzowina i wołowina, zabija wiele tysięcy ludzi każdego roku i zaraża dziesiątki tysięcy więcej. The UE Has specific rules dealing with some of these threats and general hygiene rules for all food and feed, updated as part of the overhaul of food safety rules in the last few years. Unia europejska ma szczególne zasady postępowania z niektórymi z tych zagrożeń i ogólnymi zasadami higieny dla wszystkich żywności i pasz, aktualizowane w ramach przeglądu zalet bezpieczeństwa w ciągu ostatnich kilku lat. Food businesses must identify each point In the production critical to food safety. Przedsiębiorstwa spożywcze muszą zidentyfikować każdy punkt w procesie produkcji , ma to decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa żywności. Once that is done, they must put In place, maintain and constantly review their safety procedures. Po wykonaniu tego (tej operacji) , należy je wprowadzić, utrzymać i stale przeglądać swoje procedury bezpieczeństwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz