tekst fachowy towaroznawstwo- Animal health and welfa (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tekst fachowy towaroznawstwo- Animal health and welfa (sem IV) - strona 1 tekst fachowy towaroznawstwo- Animal health and welfa (sem IV) - strona 2

Fragment notatki:

Animal health and welfa
If food is to be safe, the animals it comes from must be healthy. Jeśli jedzenie ma być bezpieczne, zwierzęta od którego ono pochodzi, musza być zdrowe. The UE takes very seriously the Reed to keep Animals healthy through good veterinary practice and to proven outbreaks of contagious animal diseases, such as food - and - mouth disease and swine fever , or bird flu. Unia europejska bardzo poważnie traktuje potrzebę utrzymania zwierząt w zdrowiu przez dobre praktyki weterynaryjne i przez zapobieganie wybuchowi zakaźnych chorób zwierzęcych takich jak : pryszczyca, świńska grypa czy tez ptasia grypa. If an outbreak does occur , it is carefully monitored and steps are taken to prevent it spreading. Jeśli taki wybuch wystąpi , jest on wtedy monitorowany i podejmowane są kroki do zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się. To prevent diseased Animals entering the food chain, All Animals and Animal products must meet strict health requirements before they can be imported into or traded within the Union. Aby zapobiec wprowadzaniu chorych zwierząt do łańcucha żywności, wszystkie zwierzęta i produkty zwierzęce muszą się spotkać z surowymi wymaganiami żywnościowymi przed importem lub będące w obrocie Uni Europejskiej. EU rules also require farm animals to be identified so that they can be traced. Przepisy Uni wymagają także aby zwierzęta hodowane na farmach , zostały identyfikowane po to aby mogły być śledzone. (?) They may, for example, have to be registered , tagged or be accompanied by a passport - depending on the type of animal concerned. Muszą być zarejestrowane , oznakowane lub towarzyszył im paszport - w zależności od rodzaju zwierząt. A computerized Network enables veterinary authorities cross the EU to exchange information about movements of live animals, semen, embryos, animal products and animal waste within the Union. Skomputeryzowana sieć umożliwia władzom weterynaryjnym krzyża EU do wymiany informacji o poruszaniu (przemieszczaniu ) się żywych zwierząt, nasienia, zarodków, produktów zwierzęcych, i odpadów zwierzęcych w UE. It is a principle underlying EU policy that animals should not be subjected to avoidable pain of suffering. Jest to zasada leżąca u podstaw polityki UE , że zwierzęta nie powinny być poddawane bólu cierpienia. Research shows that farm animals are healthier, and produce better food if they are well treated and able to behave naturally. Badania pokazują że zwierzęta na farmie są zdrowsze i dają lepsze jedzenie jeśli są dobrze traktowane i mogą zachowywać się naturalnie. Physical stress (e.g. from being kept, transported or slaughtered in poor conditions) can adversely affect not only the health of the animal but also the quality of meat. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz