Tabelka - paremie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tabelka - paremie - strona 1 Tabelka - paremie - strona 2

Fragment notatki:

1. CENTUM DARE SPONDES? SPONDEO. PROMITTIS? PROMITTO. STO DAĆ PRZYRZEKASZ? PRZYRZEKAM. OBIECUJESZ? OBIECUJĘ.
centum - sto, / dare - inf., k1, do,dare daję spondes - ind.pr.act., sing., os2, k2, spondeo,-ere przyrzekam spondeo - ind.pr.act.,sing., os1, k2, spondeo,-ere przyrzekam promittis - ind.pr.act.,sing., os2, k3, promitto,-ere obiecuje promitto - ind.pr.act.,sing., os1, k3, promitto,-ere obiecuję 2. MORA TRAHIT PERICULUM. ZWŁOKA POCIĄGA NIEBEZPIECZEŃSTWO.
mora - nom., d1, fem., sing., mora,-ae zwłoka , odroczenie trahit - ind.pr.act., sing., os3, k3, traho,-ere ciągnę periculum - acc., d2, neu., sing., periculum,-i niebezpieczeństwo 3. SUPERFICIES SOLO CEDIT. KTO JEST WŁAŚCICIELEM ZIEMI, JEST WŁAŚCICIELEM TEGO CO NA NIEJ JEST.
superficies - nom., d5, fem., sing., superficies-ei powierzchnia solo - abl., d2, neu., sing., solum,-i grunt, ziemia cedit - ind.pr.act., sing., os3, k3, cedo,-ere iść, kroczę 4. NEGLEGENTIA CULPA EST. ZANIEDBANIE JEST WINĄ.
neglegentia - nom., d1, fem., sing., neglegentia,-ae zaniedbanie culpa - abl., d1, fem., sing., culpa,-ae wina est - ind.pr.act., os3, sing., sum,esse jestem 5. ACTORI INCUMBIT PROBATIO. NA POWODZIE SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU,
actori - dat., d3, masc., sing., actor,-oris powód incumbit - ind.pr.act., sing., os3, k3, incumbo,-ere obciążam probatio -nom., sing., d3, probatio,-onis dowód 6. NULLUM CRIMEN SINE LEGE. NULLA POENA SINE LEGE. NIE MA PRZESTĘPSTWA BEZ USTAWY. NIE MA KARY BEZ USTAWY.
nullum - nom., d2, neu., sing., adj., nullum,-a,-us żaden crimen - nom., d3, sing., neu., crimen,-inis przestępstwo sine - bez / lege - abl., d3, fem., sing., lex,legis przepis, ustawa nulla - nom., d1, fem., sing., nulla,-us,-um żadna poena - nom., d1, fem., sing., poena,-ae kara 7. QUID LEGES SINE MORIBUS? CZYM SĄ PRAWA BEZ OBYCZAJÓW?
quid - co / leges - nom., d3, fem., plur., lex,legis przepis, ustawa sine - bez / moribus - abl., d3, masc., plur., mor,moris obyczaj zwyczaj 8. IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO. ZOBOWIĄZANIE DO WYKONANIA ŚWIADCZENIA NIEMOŻLIWEGO JEST NIEWAŻNE.
impossibilium - gen., d3, plur., adj., impossibilis,-e niemożliwy nulla - nom., d1, fem.,sing., adj., nulla,-um,-us żaden obligatio - nom., d3, fem.,sing., obligatio,-onis zobowiązanie 9. OMNIS DEFINITO IN IURE CIVILI PERICULOSA EST. WSZELKA DEFINICJA W PRAWIE CYWILNYM JEST RYZYKOWNA.
omnis - nom., d3, sing., adj., omnis,-e

(…)

… zaślubiny (tylko plur.)
demonstrant - ind.pr.act., k.1, plur., demonstro,-are wskazuję
18. PRINCEPS LEGIBUS SOLUTUS.
PANUJĄCY PRAWOM NIE PODLEGA (PIERWSZY SPOD PRAWA ZOSTAŁ WYŁĄCZONY).
princeps - nom., d3, masc., sing., priniceps, cipis panujący, naczelny
legibus - abl., d3, plur.,fem.,lex,legis prawo
solutus - solvo,-ere wyzwalam
19. INDIVISA EST CAUSA PIGNORIS.
PODSTAWA ZASTAWU JEST NIEPODZIELNA…
…, transfero,transferre przenoszę
potest - ind.pr.act., os3, sing., pos-sum mogę
quam - jak (partykuła porównawcza)
ipse - ipse,-a,-um sam (zaimek wskazujący)
habet - ind.pr.act., k2, sing., os3, habeo, -ere mam
31. IN DUBIO PRO REO.
W WYPADKU WĄTPLIWYM (WYROKUJE SIĘ) NA KORZYŚĆ OSKARŻONEGO. in - w, na (przyimek) / dubio - abl., d2, sing., dubius,-a,-um niepewny, wątpliwy
pro - na korzyść (kogo?)(przyimek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz