Szkoły kognitywistyczne, naturalistyczne i intuicjonistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły kognitywistyczne, naturalistyczne i intuicjonistyczna - strona 1 Szkoły kognitywistyczne, naturalistyczne i intuicjonistyczna - strona 2

Fragment notatki:

I. Szkoły kognitywistyczne Uznają, iż sądy etyczne posiadają wartość logiczną. a) Szkoła naturalistyczna Naturalizm utrzymuje, iż terminy oraz sądy etyczne stanowią odpowiednio terminy oraz sądy opisowe, a tym, do czego się odnoszą, są "cechy naturalne", które nauki empiryczne odkrywają prowadząc swe badania. Naturalistom stawiany jest zarzut, iż w ich rozumowaniu zawiera się istotny błąd. Za Moore'm zwykle się określa go mianem "błędu naturalistycznego". Naturaliści bowiem utożsamiając znaczenia terminu "zły" z jakąś pozytywnie istniejącą cechą, możliwą do odkrycia w empirycznych badaniach, rugują z jego obrębu moment oceny normatywnej, która wszakże jest konstytutywna dla wszelkiej etyki. b) Szkoła intuicjonistyczna Intuicjoniści głoszą tezę, iż sądy etyczne stwierdzają, iż dany przedmiot posiada bądź też nie posiada pewną cechę etyczną. Istnieją zatem sądy etyczne, którym można przypisać własność logiczną prawdy bądź fałszu. To zaś czy są one takie bądź takie rozstrzyga nasza intuicja etyczna. Intuicjoniści cechy etyczne określają mianem "konsekwencjalnych", czyli takich, które przynależą danemu przedmiotowi w wyniku tego, czy też konsekwencji tego, iż przysługują mu również przymioty o charakterze czysto empirycznym.
Zwolennicy tego poglądu dzielą się na "monistów" (H.A.Prichard) oraz "pluralistów" (W.D.Ross). Z kolei wśród tych pierwszych można wyróżnić tych, którzy utrzymują, iż termin "dobry" denotuje prostą, nie będącą naturalną, poza - przestrzenną oraz poza - czasową, nie podlegająca definiowaniu, cechę, oraz tych, którzy uznają, iż pojęcie "słuszności moralnej" nie jest możliwym do zdefiniowania. Pluraliści natomiast uznają, iż zarówno ten, jak i ten, termin nie podlega żadnemu definiowaniu.
Intuicjoniści zauważyli wiele ważkich problemów, których rozwiązaniem winna zająć się metaetyka. Np. kwestia normatywnego charakteru sądów pretendujących do miana etycznych, tego, jakie związki zachodzą pomiędzy poszczególnymi pojęciami etycznymi, itp.
Poglądy intuicjonistów poddano krytyce. Wszakże gdyby istniała właściwa wszystkim ludziom intuicja etyczna, to raczej nie istniał by problem rozbieżności ocen moralnych danego zdarzenia. Zwolennicy intuicjonizmu odpierają ten zarzut w ten sposób, iż twierdzą, że intuicja jako taka może podlegać złudzeniom, podobnie zresztą jak nasz aparat zmysłowy. Jednakże w przeważającej części jesteśmy władni odróżnić ułudę podsuwaną nam przez zmysły od spostrzeżeń, które nas nie oszukują, a tego nie da się raczej powiedzieć o naszych intuicjach moralnych. c) Zwolennicy teorii działania Utrzymują oni, iż etyka to wytwór danego społeczeństwa, nie zależy ona więc psychiki ani też nie można odnaleźć nic, co by ją potwierdzało w fizycznym wymiarze rzeczywistości. Etyka stanowi zatem podług nich element umowy społecznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz