Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego (prezentacja)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego (prezentacja) - strona 1 Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego (prezentacja) - strona 2 Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego (prezentacja) - strona 3

Fragment notatki:

Sytuacja społeczno- gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego w latach 2000-2008
Spis treści:
Streszczenie……………………………………………………………….3
1. Położenie…………………………………………..………………………4
2. Ludność i standard życia…………………………………………………..4
2.1. Ludność………………………………………………………………….4
2.2. Infrastruktura mieszkaniowa…………………………………………….4
2.3. Usługi medyczne………………………………………………………...5
2.4. Edukacja…………………………………………………………………5
2.5. Bezpieczeństwo……………………………………………………….....5
2.6. Rynek pracy……………………………………………………………...5
3. Infrastruktura drogowa…………………………………………………….6
4. Gospodarka………………………………………………………………...7
5. Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego województwa kujawsko - pomorskiego………………………………………………………………….8
5.1. Podstawa prawna……………………………………………………...…8
5.2. Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji w województwie………………………………………………………….…10
Piśmiennictwo…………………..………………………………...……..14
Spis tabel………………………………………………………………...15
Streszczenie W pracy przedstawiono sytuacje społeczno - gospodarczą województwa kujawsko - pomorskiego. Szczególną uwagę poświecono zagadnieniom takim jak, położenie województwa, jego ludność oraz standard życia mieszkańców. W ramach czynników wpływających na życie ludzi wyszczególniono infrastrukturę mieszkaniową, usługi medyczne, edukację, bezpieczeństwo. Elementami wpływającymi zarówno na sytuację społeczną jak i ekonomiczną jest wyodrębniony rynek pracy, infrastruktura drogowa oraz gospodarka regionu. Przybliżenie powyższych kwestii ma na celu przestawienie sytuacji panującej w regionie.
Druga część pracy została poświęcona rozwojowi przedsiębiorstwa. Województwo w 1999r. przyjęło strategię rozwoju regionu, w jej ramach wyodrębniono cele do których zobowiązało się dążyć. W pracy ograniczono się do przybliżenia instrumentów za pomocą których województwo kujawsko -pomorskie dąży do rozwoju gospodarki. Opisano instytucje takie jak: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. , Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Pomorska Strefa Ekonomiczna. Opisano również tereny mające na celu wspieranie przedsiębiorczości takie jak: parki technologiczne, Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego oraz podstrefy Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.


(…)

…. funkcjonowało 19 szkół wyższych, które kształciły 84 155 studentów. Istnieją 3 uniwersytety( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), 2 inne uczelnie publiczne: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oraz 3 wyższe seminaria duchowne. 2.5. Bezpieczeństwo
Stan bezpieczeństwa w województwie kujawsko- pomorskim ulega poprawie, czego dowodem jest stały wzrost wykrywalności sprawców przestępstw- w 2008 r. wyniósł 67,8%, jednak jest nadal o 0,4 punktu procentowego niższy niż średnia krajowa. 2.6 Rynek pracy Od początku transformacji ustrojowej województwo ma nadmierne zasoby siły roboczej i trudności zrównoważenia…
… się o 11,1% w stosunku do roku 2002), co sytuuje województwo na 14 miejscu w kraju.
2.3. Usługi medyczne
Dostępność usług medycznych, którą można mierzyć liczbą mieszkańców na łóżko w szpitalach ogólnych wynosiła w 2008 r. 223 osoby, czyli o ponad 10 osób więcej niż średnia krajowa. Jednakże o realnej dostępności świadczeń medycznych nie stanowi ilość materialnej bazy służby zdrowia, a jej jakość…
… nastąpiła w 2008r. kiedy to ofiar śmiertelnych było o 53 mniej( jednak to aż 16 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków, o 5 więcej niż wynosi średnia krajowa i o 13 niż średnia dla państw Unii Europejskiej). Województwo charakteryzuje się gęstością linii kolejowych nieco większą od średniej krajowej( 7,1km/100km2). Również ona znajduje się w złym stanie technicznym. Korzystne zmiany przewiduje się wraz…
…. miejscowości wiejskich. Do największych miast należą: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław.
2. Ludność i standard życia
2.1. Ludność
W 2008 r. zamieszkiwało je 2 067 918 osób, od 1998 roku liczba mieszkańców nieznacznie ulegała zmianie. W 2008 r. 48,2% mieszkańców kujawsko-pomorskiego to mężczyźni i odpowiednio 51,8% kobiety. Przyrost naturalny, w 2008 r. wyniósł 3 226 osób( od roku 1998 r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz