Systematyka gleb Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka gleb Polski - strona 1 Systematyka gleb Polski - strona 2 Systematyka gleb Polski - strona 3

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 8 stron.
systematyka gleb polski Systematyka uwzględnia przyczynowość zjawisk i przemian opartą na wzajemnie powiązanych przyrodniczych cechach gleb.
Systematyka gleb Polski opiera się na kryteriach przyrodniczych uwzględniających genezę i rozwój gleb zachodzących pod wpływem procesów geologicznych, glebowych i antropogenicznych. Jednostki systematyki: Dział - obejmuje gleby wytworzone pod dominującym wpływem jednego z czynników glebotwórczych (g. Htogeniczne, hydrogeniczne itp.) lub pod wpływem wszystkich bez wyraźnej przewagi jednego z nich (g. autogeniczne] Rząd - gleby o podobnym kierunku rozwoju, stopniu zwietrzenia i przekształcenia materiału glebowego, podobnym typie substancji organicznej. Typ - podstawowa jednostka systematyki. Wyraża względnie trwałą fazę rozwoju gleby. Obejmuje gleby o takim samym układzie głównych poziomów genetycznych, zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych, W warunkach naturalnych każdemu typowi odpowiada określone zbiorowisko roślinne (roślinność borowa - gleby bielicowe i bielice; roślinność bagienna -gleby torfowe i mułowe). Podtyp - wydzielany, gdy na cechy głównego procesu glebotwórczego nakładają się cechy drugorzędne (np. gleba bielicowa z charakterystycznym typem procesu bielicowania - w warunkach terenu podmokłego zachodzi proces glejowy, stąd np. gleba bielicowa glejowa). Rodzaj -wydzielany na podstawie pochodzenia geologicznego skały macierzystej. Gatunek- określany na podstawie składu granulometrycznego skały macierzystej fazy rozwojowe gleb polski 1. Relacje pomiędzy glebami współczesnymi, kopalnymi a reliktowymi
Procesy geologiczne i geomorfologiczne a procesy glebotwórcze (zjawiska peryglacjalne, erozja wietrzna i wodna) gleby litogeniczne IA. Gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone - w początkowej fazie rozwoju (A)/C-C i słabo wykształcone bez wyraźnych poziomów diagnostycznych A-C. Rozdrobnienie materiału głównie na skutek wietrzenia fizycznego. Części mineralne słabo powiązane z materią organiczną.
• litosole - gleby inicjalne skaliste. (Ą)C - C mało różnią się od skały
miąższość materiału zwietrzelinowego do 10 cm słabo wykształcony poziom próchniczny
- powstałe z granitu, gnejsu
- występują w górach na wierzchowinach, stromych stokach (erozyjne) -obszary turni, gołoborza
roślinność: skąpa typu naskalnego lub murawowego, pojedyncze okazy świerka karłowatego, sosny lub kosówki
• regosole - gleby inicjalne luźne (na piasku) (A)/C - C poziom A i C nie przekracza 10 cm
- tereny wydm śródlądowych
roślinność - mało wymagająca roślinność pionierska, suche bory sosnowe

(…)

… - przechodzenie węglanu wapnia pod wpływem kwasu węglowego w kwaśny węglan wapnia CaCO3 + H2O + CO2& Ca (HCO3)2 - zróżnicowanie składu granulometrycznego w profilu glebowym
Cechy i właściwości rędzin:
duża zmienność przestrzenna miąższość rędzin uwarunkowana: o falista rzeźbą terenu « różną podatnością, skały macierzystej na wietrzenie, a zwietrzeliny na erozje
• zjawiskami krasowymi
• domieszkami obcymi…
… - gleby powstałe pod wpływem wody spływającej i płynącej (z osadów aluwialnych i deluwialnych) rząd: gleby aluwialne
Typ: Mady rzeczne
Cechy i właściwości
- warstwowana budowa profilu glebowego
- przyrost warstw od dołu ku górze
- zróżnicowanie składu mineralnego i garanulometrycznego w warstwach
- zróżnicowanie granulometryczne w profilu podłużnym rzeki
- osadzane w układzie podłużnym [ poprzecznym…
….
dział: gleby autogeniczne
rząd: gleby czarnoziemne- powstające w strefie klimatu kontynentalnego pod roślinnością łąkową.
Geneza: duża aktywność biologiczna środowiska (szybkie gromadzenie masy - szybka humifikacja i rozkład), skala macierzysta (utwory lessowe)
Typ: Czarnoziemy - gleby próchniczne, stepowe, powstałe w warunkach klimatu kontynentalnego z roślinnością stepową, łąkową. Główne czynniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz