Poziomy gleb oraz ich symbole

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziomy gleb oraz ich symbole - strona 1 Poziomy gleb oraz ich symbole - strona 2 Poziomy gleb oraz ich symbole - strona 3

Fragment notatki:


G  poziomy genet oraz ich symbole: ł O - poz organiczny  A - próchniczny; E - wymywania  Ees ,  Eet B -zbogacania;  C - ska a macierzysta; ł G -  p.glejowy  Gg ,  g ,  gg, P - poz.bagienny (w glebach organicznych) M - poziom murszenia; D - pod o e ł ż   miner (w glebach organicznych); R- pod o e skalne (lita ska a). ł ż ł Jednostki glebowe Dzia ł– nadrz dna jednostka systematyki gleb – gleby powsta e pod ę ł   przewa aj cym wp ywem jednego z czyn glebotwórczych, lub pod wp ywem wszystkich ż ą ł ł   czynników bez wyra nej przewagi jednego z nich ź   Rz d  ą – obejmuje gleby o podobnym kierunku rozwoju  Typ  – podstawowa jednostka systematyki gleb – wyra a wzgl dnie trwa  faz  rozwoju procesu ż ę łą ę   glebotwórczego;ka dy typ gleby posiada swoisty uk ad poziomów genetycznych oraz swoiste ż ł   w a ciwo ci ł ś ś Podtyp  – okre la procesy glebowe nak adaj ce si  na g ówny proces kszta tuj cy gleb  (okre lony ś ł ą ę ł ł ą ę ś   jako typ) Odmiana  – okre la cechy regionalne gleby  ś Rodzaj  – okre la pochodzenie ska y macierzystej gleby  ś ł Gatunek  – okre la sk ad granulometryczny (uziarnienie) ska y macierzystej ś ł ł Jednostki glebowe I Gleby litogeniczne   IA. Gleby mineralne bezw glanowe s abo ę ł   wykszta cone ł IA1. Gleby inicjalne skaliste (litosole) AC-C    IA2. Gleby inicjalne lu ne (regosole) ź   (A)/C-C IA3. Gleby inicjalne ilaste (pelosole)  AC-C   IA4. Gleby bezw glanowe s abo wykszta cone ę ł ł   ze ska  masywnych (rankery)   ł AC-C    IA5. Gleby s abo wykszta cone ze ska  lu nych (arenosole)  ł ł ł ź A- C   IB. Gleby wapniowcowe o ró nym stopniu rozwoju  ż IB1. R dziny   ę Acca-Cca-Rca   IB2.  Parar dziny  ę Acca-Cca II Gleby autogeniczne   IIA. Gleby czarnoziemne  IIA1. Czarnoziemy  A-AC- C-Ca    A-ABbr-Bbr-Cca  IIB. Gleby brunatnoziemne  IIB1. Gleby brunatne w a ciwe   ł ś O-A-Bbr- Cca Ap-Bbr-Cca  IIB2. Gleby brunatne kwa ne   ś O-A-Bbr-C   IIB3. Gleby p owe  ł O-A-Eet-Bt-C  Ap-Eet-Bt-C  lub  Cc   IIC. Gleby bielicoziemne  IIC1. Gleby rdzawe  O-ABv-Bv-C ApBv-Bv-C  IIC2. Gleby bielicowe  O-A-Ees-Bhfe-C   IIC3. Bielice   O-Ees-Bh-Bfe-C   III Gleby  semihydrogeniczne  IIIA. Gleby glejobielicoziemne  IIIA1. Gleby glejobielicowe  Ol-Of-Oh- AhEes-Ees-Bhfeoxgg-G  IIIA2. Glejobielice   Ol-Of-Oh-Ees-Bh-Bfegg-G IIIB.Czarne ziemie  IIIB1 Czarne ziemie O-Aa-G  lub  Ap-Aa-G   Ap-Aa-Cca-G   Ap-Aa-AB-Bbr-Cca    Ap-Aa-AC-G Aa- Bbr-C   Ae-Cca-G  IIIC. Gleby zabagniane  IIIC1. Gleby opadowo-glejowe (pseudoglejowe)  A-

(…)

… się na krasowienie oraz wytworzona przez nie rzeźba i system odwodnienia.
Skały krasowiejące- wapienie,dolomity, węglanowce, skały słone, gipsy.
Krasowienie- zespół procesów(rozp)formujących specyficzny system odwodnienia, powodujący
powstanie jaskiń i charakt rzeźby powierz.stopień podatności ska ł na krasow- najbardz-sylwin,
halit; mniej gipsy, wapienie i dolomity
Kras powierzchniowy-lej krasowy–okrągłe…
… kopiastym, stromościennym pagórem; ostaniec krasowy, most.
Ponor–wchłon; gdzie wody strumieni, potoków,rzek wpływają pod powierz terenu.
Uwał-zagłębienie będące wynikiem połączenia kilku lejów krasowych, jednak mniejsze niż polje.
Wywierzysko, reokren-źródła o silnym wypływie.
Kem – forma ukształtowania powierz ziemi:garb, pagórek od kilku do kilkunastu metrów i średnicy
kilkuset metrów, o kształcie stożka…
… Gł poziomy genet oraz ich symbole:
O- poz organiczny A- próchniczny;E- wymywania Ees, Eet B-zbogacania; C- skała macierzysta;Gp.glejowy Gg, g, gg, P- poz.bagienny (w glebach organicznych)M- poziom murszenia;D- podłoże
miner (w glebach organicznych);R-podłoże skalne (lita ska ła).
Jednostki glebowe Dział– nadrzędna jednostka systematyki gleb – gleby powstałe pod
przeważającym wpływem jednego…
… kszta łtujący glebę (określony
jako typ)
Odmiana – określa cechy regionalne gleby
Rodzaj – określa pochodzenie skały macierzystej gleby
Gatunek – określa skład granulometryczny (uziarnienie) ska ły macierzystej
Jednostki gleboweI Gleby litogeniczne IA. Gleby mineralne bezwęglanowe s łabo
wykształconeIA1. Gleby inicjalne skaliste (litosole)AC-C IA2. Gleby inicjalne luźne (regosole)
(A)/C-CIA3. Gleby…
…). poziomy lub warstwy zasobne w
związki żelaza i manganu przybierają barwę zielonkawą, niebieskawą lub popielatą(oglejenie
odgórne-opadowe i dolne-wody gruntowe)
Czwartorzęd (Q)–najmłodszy okres ery kenozoicznej,zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem
neogenu,do dziś. Dzieli się na:plejstocen od 2588000 do 11700 lat temu, holocen od 11700 lat temu
do dziś.Met badawcze. Kopanie (oczyszczanie ścian);wiercenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz