System prawny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System prawny-opracowanie - strona 1 System prawny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

System prawny
System - pewna całość złożona z elementów powiązanych wedle określonych zasad.
Podziały systemów:
ze względu na genezę
naturalne - powstają dzięki siłom natury
sztuczne - są dziełem człowieka
ze względu na kryterium; cechy elementów tworzących
realne - istniejące elementy są realne
pojęciowe (nominalne) - składają się z tworów kulturowych, wartości, pojęć abstrakcyjnych
System prawny według pozytywizmu prawniczego jest sztuczny i nominalny, zaś według koncepcji naturalnej jest systemem nadanym z góry, czyli naturalnym i nominalnym.
System prawa składa się z norm prawnych; w systemie miedzy normami występują powiązania:
związki treściowe - istnienie powiązań logicznych miedzy normami prawnymi; zakres sprzeczności jest wykluczony lub zminimalizowany
wspólna podstawa aksjologiczna norm należących do systemu
jednolitość pojęć języka prawnego
W systemie istnieją związki między hierarchią norm prawnych - wyższe w hierarchii mają wyższą moc prawną. W systemie istnieją związki wynikające z relacji formalnych - tworzenie norm prawnych jest aktem skutecznym, gdy odbywa się w ramach prawnie określonych kompetencji i procedur.
Sprzeczności norm
logiczne
adresatowi A norma N1 w warunkach określonych przez hipotezę tej normy nakazuje czynić to, co norma N2 w tych samych warunkach, temu samemu adresatowi czynić zakazuje
adresatowi A norma N1 w warunkach określonych przez hipotezę tej normy nakazuje czynić to, co norma N2 w tych samych warunkach, temu samemu adresatowi czynić dozwala
adresatowi A norma N1 w warunkach określonych przez hipotezę tej normy zakazuje czynić to, co norma N2 w tych samych warunkach, temu samemu adresatowi czynić dozwala
przeciwieństwa logiczne - dwie lub więcej norm nakazują adresatowi różne zachowania, niemożliwe do jednoczesnego przygotowania i zrealizowania
Dla oceny, czy istnieje sprzeczność norm potrzebna jest wiedza pozaprawna, bo stwierdzenie istnienia takiej sprzeczności zależy od oceny wykonalności czynności, a to może być związane ze stanem techniki.
niezgodność prakseologiczna - zachowanie zgodne z jedną normą unicestwia całkowicie lub w części skutek zachowania zgodnego z drugą normą
Usuwaniu sprzeczności służą reguły kolizyjne
lex superior derogat legi inferiori - reguła kolizyjna porządku hierarchicznego, norma wyższego rzędu uchyla normę niższego rzędu
lex posterior derogat legi priori - reguła kolizyjna porządku czasowego, norma późniejsza uchyla wcześniejszą, gdy są tego samego rzędu


(…)

… ustawodawcę zamierzony, czyli dla oceny, czy istnieje luka w prawie konieczna jest znajomość prawa pozytywnego preferencji aksjologicznych i zamierzonych celów ustawodawcy.
Luki w prawie
luki konstrukcyjne - swoista luka w prawie - ustawodawca nie zakończył procesu ustawodawczego mimo wcześniejszej zapowiedzi, odwołuje się do zarządzenia, które miało zostać wydane, a nie zostało
luka techniczna…
… do nieuregulowanego stanu rzeczy normy podobnej do tego stanu
analogia z prawa (analogia iuris) - wypełnienie luki na podstawie domniemanych preferencji aksjologicznych ustawodawcy (jest ryzykowna i w praktyce niemożliwa do stosowania)
Niedopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść obywatela.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz