System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni - strona 1 System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni - strona 2 System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni - strona 3

Fragment notatki:


System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni: Szczebel: Akty o charakterze szczególnym Akty o charakterze ogólnym* Centralny koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
nie przygotowywana przez fachowców
Programy rządowe Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego województwa + strategia rozwoju województwa
sporządzane tylko przez siły fachowe
programy Lokalny: powiat gmina brak aktów
studia uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gmin + miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni; sporządzane tylko przez siły fachowe
P.R.L. - plan rozwoju lokalnego
G.P.G. - gminny program gospodarczy
* nie muszą być sporządzane przez siły fachowe
od dekretu z 2 IV 1946 - 3-szczeblowy ten system powinien być spójny i oparty na korelacjach pomiędzy aktami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Definicja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy , określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) - akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości Funkcja i miejsce w systemie planistycznym Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego , a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.
Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju (

(…)

… planu miejscowego.
Przy sporządzaniu studium mogą być wykorzystywane mapy zasadnicze, katastralne, ortofotomapy itd. Sam rysunek sporządzany jest w skali od 1:5000 do 1:25000 na mapie topograficznej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części:
tekstowej - stanowiącej treść uchwały,
graficznej - stanowiącej załącznik do uchwały.
Część graficzna (rysunek) jest graficznym odzwierciedleniem uchwały i obowiązuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to określone w części tekstowej. Obecnie, „środek ciężkości” planu przeniesiony jest na tekst uchwały, nie jest więc aktualne postrzeganie go jako „rysunku z częścią opisową”.
Część tekstowa
Tekst planu ma formę uchwały rady gminy, musi więc odpowiadać wymogom zasad techniki prawodawczej, czyli zawierać m.in.: tytuł, podstawę prawną…
… jest odpowiednio:
wójt (w gminach wiejskich),
burmistrz (w miejskich lub miejsko-wiejskich),
prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100000 mieszkańców lub będących siedzibą województwa przed 1 stycznia 1999 roku).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gminy (radę miasta) i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Treść i forma
Przedmiotem studium…
… w tabeli poniżej),
linie zabudowy,
granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych ( m.in. tereny górnicze, zagrożone powodzią lub osuwaniem się mas ziemnych),
granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych,
oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego,
oznaczenia informacyjne (w razie potrzeby).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz