Władztwo planistyczne gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władztwo planistyczne gminy - strona 1

Fragment notatki:

Władztwo planistyczne gminy Zadania własne gminy - decydowanie o przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu. Tylko akty gminy mają moc powszechnie obowiązującą, stanowią prawo dla właścicieli nieruchomości.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - główny instrument planowania i zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenie przeznaczenia terenu
Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu Organy gminy mają kompetencje do sporządzania i uchwalania tych planów, taki szczególny status gminy nosi nazwę władztwa planistycznego.
Instytucje ograniczające to władztwo gminy:
- obowiązkowe uwzględnianie ustaleń zawartych w planach wyższego szczebla, szczególnie wytycznych zawartych w planach wojewódzkich
- obowiązek uwzględniania planów specjalistycznych
- tereny zamknięte - gmina może ustalać tylko ich granice oraz granice ich stref ochronnych, dla tych terenów nie ma planów, o inwestycjach w tych miejscach decyduje wojewoda
Uchwalenie planu ma dla gminy charakter fakultatywny. Gdy nie ma planu gmina decydują o sposobie zagospodarowania terenu. Możliwość zastępowania planu indywidualnymi aktami. 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
  1)   lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2)   sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.
Plan - uchwalany przez organy stanowiący
Decyzja - przez organy wykonawcze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - charakter prawny Akt kierownictwa wewnętrznego, akt gminnej polityki przestrzennej. Postanowienia studium mają charakter nienormatywny, są skierowane do organów gminy, nie sytuują prawa dla właścicieli nieruchomości. Ale możemy powiedzieć, że jest to oferta gminy dla inwestorów. Każda gmina musi go uchwalić. Nie może stanowić podstawy do wydania decyzji adm. Art. 9.  1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej "studium".
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz