Symptomy zagrożenia wynikajzce ze sprawozdania finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Symptomy zagrożenia wynikajzce ze sprawozdania finansowego - strona 1 Symptomy zagrożenia wynikajzce ze sprawozdania finansowego - strona 2 Symptomy zagrożenia wynikajzce ze sprawozdania finansowego - strona 3

Fragment notatki:


Symptomy zagrożenia wynikające ze sprawozdania finansowego (w dłuższym okresie): Bilans:
Ujemne wartości kapitału własnego (pojawia się, gdy strata jest finansowana kapitałem własnym);
Majątek trwały majątek obrotowy (j. w dłuższym okresie dynamika majątku trwałego jest wyższa od dynamiki majątku obrotowego to sygnał, że może mieć miejsce przeinwestowanie);
Dynamika majątku obrotowego wyższa od dynamiki sprzedaży (prowadzi do niedoboru kapitału obrotowego netto - problemy z płynnością);
Dynamika zobowiązań wyższa od dynamiki sprzedaży.
Rachunek zysków i strat
Dynamika kosztów dynamika przychodów (w dłuższym okresie);
Strata na sprzedaży;
Strata na działalności operacyjnej; (kiedy stracie na sprzedaży nie towarzyszy strata na działalności operacyjnej? - kiedy zysk netto z pozostałej działalności operacyjnej jest wyższy od straty na sprzedaży)
Dynamika kosztów finansowych wyższa od dynamiki kapitału obcego.
Rachunek przepływów finansowych (pieniężnych):
Ujemne przepływy z działalności operacyjnej;
Dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (w dłuższym okresie może być to symptom) (kiedy? Przy wyprzedaży aktywów)
Ujemne przepływy pieniężne ogółem.
Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna (Multiple Discriminant Analysis - MDA):
Technika matematyczno - statystyczna, która umożliwia syntetyczną ocenę kondycji finansowej jednostek w oparciu o dane dostępne w sprawozdaniu finansowym;
Wykorzystuje zdolność predykcyjną niektórych wskaźników finansowych (np. wskaźnik płynności finansowej);
Istota metody polega na zastosowaniu liniowej funkcji dyskryminacyjnej:
Obliczona wartość funkcji umożliwia zakwalifikowanie podmiotu do jednej z dwóch grup - firm dobrze funkcjonujących lub zagrożonych upadłością;
Sprowadzenie analizy do jednej tylko wartości liczbowej wyklucza niejasne interpretacyjne (podstawowa zaleta).
Efektywne wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej nie jest jednak proste:
Ze względu na zróżnicowane warunki makroekonomiczne i prawne oraz różne systemy rachunkowości niewskazane jest stosowanie modeli powstałych poza granicami kraju (Altman -USA);
Upływ czasu powoduje, iż rodzime modele ulegają „przeterminowaniu” i mogą wymagać pewnych korekt (aktualna skuteczność może znacznie odbiegać od pierwotnej);
Modele „uniwersalne” nie uwzględniają specyfiki branżowej sektorów.
Istota:
Przyporządkowanie danej obserwacji X (np. przedsiębiorstwa) ze zbioru (X) (zbiór wszystkich badanych przedsiębiorstw) do jednej z wcześniej ustalonych grup (X1), (X2) - np. bankruci i niebankruci; spółki o stopie zwrotu większej niż WIG20 i niższej niż WIG20;


(…)

… 1984)
Z= 0.717*X1+0,847X2+3,107*X3+0,42*X4+0,998*X5
Model Altmana dla „rynków wschodzących” (1990)
Z=6,56X1+3,26X2+6,72X3+1,05X4+3,25
Gdzie:
X1 - KON/aktywa
X2 - zysk zatrzymany/aktywa
X3 - zysk przed opodatkowaniem i odsetkami/aktywa
X4 - wartość księgowa kapitału własnego/księgowa wartość zobowiązań
X5 - przychody ze sprzedaży/aktywa
Interpretacja wskaźnika „Z”:
Z należy (1,23; 2,90) kondycję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz