Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych - strona 1  Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych - strona 2  Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:

Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych Modele dyskryminacyjne Model dyskryminacyjny - to syntetyczna miara oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wyselekcjonowane na podstawie badań empirycznych estymatory funkcji ilustrują zagrożenie przedsiębiorstwa ryzykiem upadłości. Modele dyskryminacyjne cd. Modele dyskryminacyjne prowadzą do obliczenia parametru diagnostycznego (tzw. Parametru „Z”), który pozwala na zweryfikowanie hipotezy o zagrożeniu upadłością firmy (lub braku takiego zagrożenia). Zadaniem modeli dyskryminacyjnych jest ostrzeganie przed możliwością bankructwa przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości, przede wszystkim na skutek utraty płynności finansowej. Wyznaczniki pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: czynniki finansowe, czynniki zarządzania. Czynniki finansowe: systematyczne zmniejszanie przychodów ze sprzedaży, poniesienie straty netto lub znaczące zmniejszenie wartości zysku netto, pogarszająca się płynność finansowa, zwiększanie się udziału należności trudnościągalnych, nadmierne zwiększanie się poziomu zobowiązań, zwiększenie zapotrzebowania na kredyty i pożyczki (przede wszystkim krótkoterminowe) oraz trudności z ich spłatą, Czynniki finansowe c.d.: pozyskiwanie środków na finansowanie bieżącej działalności przez dyskonto faktur i weksli, zwiększenie skali produkcji niezakończonej oraz poziomu zapasów wyrobów trudnych do sprzedania, występowanie zapasów przeterminowanych (głównie materiałów) oraz nieprawidłowa ich struktura, wyprzedaż składników aktywów trwałych, w celu uzyskania środków pieniężnych, zazwyczaj po cenie niższej od ich księgowej wartości, utrzymywanie przez dłuższy czas ujemnych przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Czynniki zarządzania: zmniejszający się udział przedsiębiorstwa w łącznej sprzedaży na rynku, brak wizji rozwoju przedsiębiorstwa oraz planów inwestycyjnych, zwiększający się poziom środków pieniężnych zamrożonych w inwestycjach niezakończonych w terminie, trudności z dokończeniem inwestycji rozpoczętych, Czynniki zarządzania cd.: utrata kluczowych odbiorców oraz solidnych finansowo kontrahentów oraz korzystnych źródeł dostaw surowców do produkcji, niski poziom technologiczny procesu produkcji, brak (lub niemożność) reakcji kierownictwa na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie. Charakterystyka modeli dyskryminacyjnych: Modele dyskryminacyjne stanowią uzupełnienie analizy finansowej, która pozwala na zaobserwowanie niepokojących zmian w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

(…)

… i zarząd przedsiębiorstwa - wiedza o występujących trudnościach finansowych przedsiębiorstwa i prognozie bankructwa może stanowić bodziec do wprowadzenia i realizacji programów naprawczych, co w konsekwencji może uchronić jednostkę przed przewidywanym bankructwem,
pracownicy, którzy liczą na długookresowe zatrudnienie.
Cechy modeli dyskryminacyjnych:
zmiennymi są mierniki i wskaźniki finansowe
… budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, hoteli i restauracji, transportu, gospodarki magazynowej i łączności, pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (grupy 45-4 EKD).
Skuteczność modelu została oszacowana na niespełna 60%.
Model Mączyńskiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz