Analiza rewizji sprawozdań finansowych - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1876
Wyświetleń: 5082
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rewizji sprawozdań finansowych - wykłady - strona 1

Fragment notatki:W wykładach przedstawione i omówione są takie pojęcia jak: analiza finansowa -cele, zadania, analiza wstępna, kapitał pracujący, analiza wskaźnikowa, rentowność sprzedaży, model Du Ponta, analiza dyskryminacyjna, badanie sprawozdania finansowego.

Notatka posiada również wzory i tabele.

ASRF 06.11.2011
Literatur
Założyć firmę i nie zbankrutować aspekty prawne S. Sojak Delfin 2009
Wędzki D. Amaliza wskaźnikowa spr. Fin. Wolter Kluwer Polska Kraków 2006
WWaśniewski Skoczylas Bednarski PWE w-wa 2002
Gołebiowski Tlaczala analiza Hołda Michreda kontynuacja daił. Jedn. i modele ostrzegające przed upadl. Kibr
Uor
Ust. 13.10 19994 o biegłych J. Marzec - Badania spr. Fin. Polskie tow. Ekonom. W-wz2002
Rewizja spr fin. Krzywdy Skwp 2005
Analiza fin. To prześwietlenie majątkowo kapitałowego oraz osiągniętych wyników przedsiębiorstwa. Umożliwia ustalenie przeszłej i bieżącej sytuacji oraz wpływa na kształtowanie przyszłej działalności przedsiębiorstwa.
Jej praktyczne wykorzystanie umożliwia przedsiębiorstw lepsze przystosowanie do różnych i często zmieniających się warunków otoczenia
Współczesna analiza finansowa bardzo potrzebne przedsiębiorstw Nie tylko w zakresie podejmowania bieżących decyzji ale także i budowanie strategii.
Głównym zadania analizy finansowej
-zakres bieżący - w stosunku do przeszłych okresów
- co do przyszłych zadań
- na tle innych przedsiębiorstw konkurencyjnych (porównywać w branży )
Cele analizy finansowej są uzależnione od osoby (subiektywna) dla której lub która ja przeprowadza
Cele:
- przedstawienie stanu fin. Przed. Poprzez interpretacje danych liczbowych w sprawozdaniach finansowych
- określenie czynników, które wpływają na otrzymane wyniki Oraw warunków w jakich powstały:
- określenie różnych zależności, tendencji i prawidłowości
- przygotowanie różno rodnych rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności przed. - przewidywanie zagrożeń
Prawność przeprowadzonej analizy finansowej uwarunkowane jest w dużym zakresie od:
- wykorzystanych źródeł
- dostępności informacji
Oraz od stopnia szczegółowości danych
W niektórych przedsiębiorstwach Mogą się pojawić określone czynniki, wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności utrudniające przeprowadzenie czynników ograniczających zalicza się;
- sezonowość sprzedaży
- zamienność struktury sprzedaży w zakresie produktów, towarów i usług,
- znaczący wpływ kapitału w trakcie badanego okresu
- znacząc y wpływ zysku w trakcie badanego okresu.
W praktyce analiza finansowa przedsiębiorstwa obejmuje analizę wstępną oraz analizę wskaż mikową
Analiza wstępna jest początkowym etapem analizy fin. I nabiera szczegółowego znaczenie przy analizie finansowej przeprowadzonej po raz pierwszy.
W wyniku je przeprowadzenia sformułowane zostaną pierwsze wnioski, które mogą następnie zostać pogłębiane weryfikowane w analizie wskaźnikowej.


(…)

… rachunkowych za rok poprzedni i roku następny po roku badanym
- późniejsze zdarzenia/zdarzenia po dacie bilansu.
Podstawy prawne www.kibr.org.pl
Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe:
banków oraz zakładów ubezpieczeń
jednostki akcyjne
….. ustawa o rachunkowości
WIEDZIEĆ DLA SIEBIE
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.
Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:
Posiada udziały, akcje i inne tytuły własności w jednostce lub w pozwiązanej
Jest lub był w ostatnich trzech latach przedstawicielem prawnym, członkiem oragów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki
W ostatnich trzech latach uczestniczył w prowadzenie ksiąg rachunkowych…
… ma zysk, ale jeśli firma nie ma zysku i powtarza się to w kilku latach to liczymy wskaźniki deficytowości.
Rentowność sprzedaży - określa poziom marży na sprzedaży, należy je porównywac w branży. Wielkość poszczególnych wskaźników zależy od branży przedsiębiorstwa.
Najczęściej stosowane wskaźniki rentowności sprzedaży:
- wskaźnik rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto
Przychody ze sprzedaży
Wynik…
… gospodarczej (wskaźnik działalności gospodarczej - licznik wynik z działalności gospodarczej, mianownik - przychody z działalności finansowej + przychody z pozostałej działalności operacyjnej + przychody ze sprzedaży)
Zyski nadzwyczajne
Wynik brutto Wynik netto (najczęściej stosowany wskaźnik rentowności sprzedaży netto) (przychody z działalności finansowej + przychody z pozostałej działalności operacyjnej…
… wskaźnik płynności Nadpłynność
Zagrożenie dla rentowności
Skutki utraty płynności:
- utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji
- pogorszenie relacji z kontrahentami
-pogorszenie pozycji rynkowej
- spadek poziomu sprzedaży
Pogorszenie wyniku fin
- upadłość
Nadpłynność oznacza nieuzasadnione zamrożenie śr, pieniężnych w aktywach obrotowych, prowadzące do powstania kosztów utraconych możliwości.
Wskaźniki…
… sprawozdanie jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki. Przedmiotem badania są:
- sprawozdanie finansowe
- księgi rachunkowe
- dowody księgowe
- inwentaryzacja
- system księgowości i sprzężona z nim kontrola wewnętrzna - przyszłe zobowiązania
- pewien zakres informacji sprawozdania finansowego za rok poprzedni oraz ksiąg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz