Swoboda przepływu towarów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda przepływu towarów - wykład - strona 1 Swoboda przepływu towarów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład VII – Swoboda przepływu kapitału
Budowa jednolitego rynku wiązała się z procesem usuwania trzech typów barier w handlu towarami między państwami
członkowskimi.
a) bariery fizyczna – polegają na istnieniu kontroli granicznej oraz zróżnicowaniu dokumentów wymaganych przy
przekraczaniu przez towar granic między państwami członkowskim.
b) bariery techniczne – polegają na zróżnicowaniu między poszczególnymi państwami norm i przepisów technicznych
dotyczących jakości produktów, ich bezpieczeństwa, składu i znakowania.
c) bariery fiskalne – zróżnicowanie między poszczególnymi państwami wysokości, struktury i sposobu poboru
podatków pośrednich (VAT i akcyza), w skutek, czego system podatkowy nie jest neutralny względem handlu
międzynarodowego.
Likwidacja barier fizycznych:
1998 – wprowadzenie jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD), który zastąpił ok. 70 różnych dokumentów celnych i
przewozowych funkcjonujących wcześniej w handlu między państwami członkowskimi.
1993 – zlikwidowanie granic celnych między państwami członkowskimi, w związku, z czym ich wzajemny handel nie jest już
handel zagraniczny.
Likwidacja barier technicznych:
a) przez harmonizacja techniczna – polega na ujednoliceniu na szczeblu wspólnotowym odnoszących się do
poszczególnych produktów, zwłaszcza tych, których konsumpcja wiąże się z relatywnie wysokim rynkiem. Normy
określone są w dyrektywach wydawanych przez Radę i przenoszonych do systemów prawnych państw
członkowskich.
b) przez stosowanie zasady wzajemnego uznania narodowych przepisów i norm:

dyrektywy tzw. starego podejścia (wydawane przed rokiem 1985) – szczegółowe, uchwalone przez Radę
w trybie jednomyślnym

dyrektywy tzw. nowego podejścia (po roku 1985) – zawierają tylko ogólne, zasadnicze wymogi (dotyczące
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i konsumenta), uchwalenie
kwalifikowaną większością głosów.
Niezależne instytucje normalizacyjne wciąć istnieją, funkcjonują i wydają normy, ale nie ma obowiązku ich stosowania.
Jeśli produkt jest zgodny z normami europejskimi, można mu nadać znak: CE.
To producent /importer stwierdza zgodność – obdarowany jest dużym zaufaniem.
Zasada wzajemnego uznawania narodowych przepisów:
Wynika z Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Dotyczy produktów, które nie podlegają dyrektywom harmonizacyjnym
na szczeblu UE.
Zgodnie z tą zasadą państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały
wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet, jeśli te produkty zostały wytworzone zgodnie z
przepisami technicznymi innymi niż te, które dotyczą produktów krajowych.
Jedyne wyjątki od zasady: ograniczenia uzasadnione względami określonymi w art. 36 TofUE i zastosowane proporcjonalnie
do wyznaczonego celu. Uzasadnione względami:
moralności publicznej
porządku publicznego
bezpieczeństwa publicznego
ochrony zdrowia i życia ludzi
ochrony roślin
ochrony narodowych dóbr kultury
ochrony własności przemysłowej i handlowej
Likwidacja barier fiskalnych:
W obrębie rynku wewnętrznego podatki pośrednie (od obrotu) tj. VAT i akcyza, powinny być jednolite lub zharmonizowane,
po to, aby system podatkowy był neutralny w swoim oddziaływaniu na handel. Podatek nie może dyskryminować towarów
importowych.
Zakres harmonizacji podatku VAT w UE:
we wszystkich państwach członkowskich obowiązuje podatek od wartości dodanej VAT – w miejsce różnych
podatków obrotowych
podstawa naliczania VAT jest ujednolicona
obowiązuje zasada, że towary przeznaczone na eksport są zwolnione z podatku państwa eksportera, a obciążone
podatkiem w państwie importera (zwrot VAT przy eksporcie)
jednolite są minimalne stawki VAT w państwach członkowskich (minimalna podstawa – 15%, minimalnie obniżona
– 5%)
Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład VII – Swoboda przepływu kapitału
Zakresy harmonizacji podatków akcyzowych w UE:
Akcyza dotyczy trzech grup towarów:
olejów mineralnych
alkoholi
wyrobów tytoniowych
Państwa członkowskie mogą stosować akcyzę także w odniesieniu do innych towarów (np. samochody).
Akcyzę wpłaca się do budżetu państwa członkowskiego będącego siedzibą konsumenta według stawek obowiązujących w
tym państwie.
Poziom minimalnych stawek akcyzy jest w państwach członkowskich ujednolicony
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz