Święcenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Święcenia - omówienie  - strona 1 Święcenia - omówienie  - strona 2 Święcenia - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ŚWIĘCENIA
ŹRÓDŁA:
KPK, kan. 1008-1054.
KKKW, kan. 743-775.
Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Omnium in mentem quaedam in
Codice Iuris Canonici immutantur, 26.10.2009, AAS 102 (2010) s. 8-10.
Ioannes Paulus II, Epistula apostolica Ordinatio sacerdotali de sacerdotali ordinatione viris
tantum reservanda, 22.05.1994, AAS 86 (1994) s. 545-548.
Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città
del Vaticano 1970-:
De ordinatione diaconi, presbyteri et episcopi, 1968; De institutione lectorum et acolythorum. De admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum. De sacro
caelibatu amplectendo, 1972 (Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem
Świętego Soboru Powszechnego Watykaoskiego II, wydany z upoważnienia papieża
Pawła VI, poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy święceo biskupa,
prezbiterów i diakonów. Wydanie drugie wzorcowe, Katowice 1999). (skrót: PROrd)
Congregatio pro Doctrina Fidei, Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis
mulieris, 19.12.2007, L’Osservatore Romano 30.05.2008, s. 1.
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010 (skrót: GD).
Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale
riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al
Seminario e agli Ordini sacri, 4.11.2005.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Circular Letter to the Most
Reverend Diocesan Bishops and Other Ordinaries with Canonical Faculties to Admit to
Sacred Orders Concerning: Scrutinies regarding the Suitability of Candidates for Orders,
10.11.1997, Notitiae 33 (1997) s. 507-518.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznao 1995, n. 1536-1600.
Konferencja Episkopatu Polski, Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceo udzielanych w seminariach duchownych, 4.05.1982, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998, s. 115-121.
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi
lektora i akolity świeckim mężczyznom, 2.10.2007.
II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykaoskim II, Poznao 2001 (skrót: PSP,
Liturgia)
I Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 130, § 1-3.
II Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 225.
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 51.
1. Określenie i skutki sakramentu święceo
KPK
Kan. 1008 – Na mocy ustanowienia Bożego, przez
sakrament święceo niektórzy spośród wiernych,
naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są
ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie
konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia – służyli ludowi Bożemu
KKKW
Kan. 743 – Przez sakrament święceo udzielany przez
biskupa, poprzez działającego Ducha Świętego są
ustanawiani święci szafarze, którzy ubogacani są
zadaniem i władzą udzieloną przez Chrystusa Pana
Jego Apostołom i na różnych stopniach owocują
głoszeniem Ewangelii oraz pasterzowaniem i
z nowego i szczególnego tytułu.
Kan. 1009 – § 1. Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat.
§ 3. Ci, którzy zostali ustanowieni biskupami lub
prezbiterami otrzymują misję i upoważnienie do
działania w osobie Chrystusa Głowy, natomiast
diakoni otrzymują moc służenia Ludowi Bożemu w
diakonii liturgii, słowa i miłości.
Kan. 845 – § 1. Nie można powtarzad sakramentów
(...) i święceo, które wyciskają charakter.
§ 2. Jeśli po ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz