Wstęp do sakramentów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp  do sakramentów - strona 1 Wstęp  do sakramentów - strona 2 Wstęp  do sakramentów - strona 3

Fragment notatki:

KANONY WSTĘPNE
DO NORM DOTYCZĄCYCH ZADANIA UŚWIĘCANIA
Eklezjologia uczy, że Kościół w swojej działalności dla zrealizowania swojego zbawczego celu wykonuje trzy zasadnicze zadania (munera):
1) zadanie nauczania (munus docendi);
2) zadanie uświęcania (munus sanctificandi);
3) zadanie pasterzowania, zwane również zadaniem rządzenia (munus regendi).
W niniejszej pracy zajmiemy się normami prawnymi dotyczącymi posługi uświęcania.
Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościoła łacioskiego poświęca temu zagadnieniu szereg
kanonów zawartych w IV księdze Kodeksu, jak również rozproszonych w całym Kodeksie.
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich wspomnianą problematyką zajmuje się w tytule XVI
oraz w kanonach rozproszonych w innych częściach Kodeksu.
Kanony IV Księgi KPK w liczbie 419 (834-1253) podzielone są na trzy części. Po 6 kanonach wstępnych (kan. 834-839) następuje częśd I (kan. 840-1165) dotycząca sakramentów,
po niej częśd II (kan. 1166-1204) omawiająca pozostałe akty kultu i częśd III (kan. 1205-1253) o
miejscach i czasach świętych.
Natomiast 229 kanonów Tytułu XVI KKKW (kan. 667-895), z uwzględnieniem 8
kanonach wstępnych (kan. 667-674), zawartych jest w ośmiu rozdziałach, z których siedem
odpowiada sakramentom w układzie katechizmowym (kan. 675-866), a ósmy rozdział traktuje
o sakramentaliach, miejscach i czasach świętych, kulcie świętych, ślubie i przysiędze (kan. 867895)
Kanony wprowadzające (kan. 834-839 KPK; kan. 667-674 KKKW)
Na początku księgi IV KPK i Tytułu XVI KKKW prawodawca zamieszcza kanony, nie
mające odrębnego tytułu. Znajdują się w nich głównie zasady teologiczne zaczerpnięte z
dokumentów Soboru Watykaoskiego II, które stanowią uzasadnienie (ratio legis) dla
następnych norm. Kanony te ukazują:
1) środki, za pomocą których Kościół wypełnia zadanie uświęcania,
2) osoby wykonujące to zadanie,
3) znaczenie liturgii w wypełnianiu tego zadania i w sprawowaniu kultu Bożego,
4) określają władzę uprawnioną do kierowania liturgią.
a. Pojęcie liturgii
KPK
Kan. 834 – § 1. Zadanie uświęcania wypełnia Kościół
w szczególny sposób przez świętą liturgię, która też
jest sprawowaniem kapłaoskiego zadania Jezusa
Chrystusa; w niej poprzez znaki widzialne ukazuje się
i w sposób właściwy każdemu dokonuje się uświęcenie ludzi, a także przez mistyczne Ciało Jezusa
Chrystusa, to znaczy Jego Głowę i członki, jest sprawowany cały publiczny kult Boży.
Kan. 836 – Ponieważ kult chrześcijaoski, w którym
KKKW
Kan. 667 – Przez sakramenty, którymi Kościół ma
obowiązek szafowad, aby pod znakiem widzialnym
objawiad tajemnicę Chrystusa, nasz Pan Jezus
Chrystus uświęca ludzi w mocy Ducha Świętego,
aby na sobie właściwy sposób prawdziwie oddawali cześd Bogu Ojcu, i wszczepia ich w siebie samego i w Kościół, który jest Jego Ciałem; dlatego
wszyscy chrześcijanie, przede wszystkim zaś święci
szafarze, powinni pobożnie celebrując i przyjmując
realizuje się wspólne kapłaostwo, jest dziełem, które
wypływa z wiary i na niej się opiera, święci szafarze
mają pilnie starad się ją wzbudzad oraz wyjaśniad,
zwłaszcza przez posługę słowa, która rodzi i karmi
wiarę.
te sakramenty, wiernie zachowywad przepisy
Kościoła.
Tekst kanonu 834 § 1 KPK jest wzięty prawie dosłownie z numeru 2 soborowej Konstytucji o świętej liturgii. Według tego kanonu, liturgia jest wykonywaniem (a raczej aktualizacją,
urzeczywistnieniem) kapłaoskiej funkcji Chrystusa Pana. Podmiotem liturgii, czyli tym, który ją
sprawuje, jest Chrystus – Kapłan (Głowa Cia

(…)

…) także na soborze powszechnym, w którym biorą
udział (kan. 339 § 1 KPK; kan. 52 § 1 KKKW). Biskupi są głównymi szafarzami liturgii, a przede
wszystkim szafarzami wszystkich sakramentów: udzielają chrztu (kan. 861 § 1 KPK; kan. 677 §
1 KKKW); są szafarzami bierzmowania (chryzmacji) (kan. 882 KPK; kan. 694 KKKW); celebrują
Eucharystię (kan. 900 § 1 KPK; kan. 669 KKKW) i udzielają Komunii św. (kan. 910 § 1 KPK; kan…
… więc stwierdzid, że obowiązek wykonywania posługi uświęcania w kościele jest
powszechny, tak, jak powszechne jest powołanie do świętości.
d. Kierowanie liturgią
KPK
Kan. 838 – § 1. Kierowanie świętą liturgią należy w
sposób wyłączny do władzy kościelnej, którą jest
Stolica Apostolska oraz, zgodnie z prawem, biskup
diecezjalny.
§ 2. Do Stolicy Apostolskiej należy kierowanie liturgią w całym Kościele, wydawanie…
… Hierarchów, w pozostałych Kościołach prawo to przysługuje jedynie Stolicy
Apostolskiej, a w granicach przez nią ustanowionych
granicach określonych w samych księgach liturgicznych oraz ich wydawanie, po sprawdzeniu przez Stolicę świętą.
§ 4. Do biskupa diecezjalnego w Kościele mu powierzonym należy, w ramach przysługującej mu kompetencji, wydawanie w sprawach liturgicznych
norm, które obowiązują…
…:
- katechumenatu dorosłych (kan. 851, n. 1 KPK);
- sposobu udzielania chrztu (kan. 854 KPK);
- sposobu wpisania do aktu chrztu danych o przysposobieniu (adopcji) ochrzczonego (kan. 877
§ 3 KPK);
- zasad dotyczących communicatio in sacris (kan. 844 § 4 i 5 KPK);
- sporządzania ksiąg parafialnych (kan. 535 895 KPK);
- wieku wymaganego od kandydata do bierzmowania oraz spisania aktu bierzmowania (kan.
891, 895 KPK…
… mężczyznom (2.10.2007);
- I Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieostwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu
małżeostwa i o duszpasterstwie rodzin (12.02.1969);
- II Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeostwa i życia rodzinnego
oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeostwa (11.03.1975);
- Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeostw o różnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz