Suszenie - wykres molliera, sem 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6895
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suszenie - wykres molliera, sem 6 - strona 1 Suszenie - wykres molliera, sem 6 - strona 2 Suszenie - wykres molliera, sem 6 - strona 3

Fragment notatki:

WYKRES POWIETRZA WILGOTNEGO – MOLIERA-RAMZINA
Wstęp
Jednym z podstawowych zagadnień w technice suszenia jest umiejętność określania
podstawowych parametrów powietrza wilgotnego takich jak: temp., wilgotność względna,
wilgotność właściwa, entalpia. Związki między tymi parametrami przedstawiane są
zazwyczaj na wykresach, a jednym z częściej stosowanych wykresów jest wykres MolieraRamzina – konstrukcja wykresu została omówiona na wykładzie. Wykres ten jest
powszechnie stosowany w suszarnictwie, klimatyzacji, wentylacji oraz innych dziedzinach
inżynierii, które uwzględniają przemiany powietrza wilgotnego. Pozwala on w sposób prosty i
szybki dokonać odczytu podstawowych parametrów powietrza a także przedstawić
jakąkolwiek przemianę powietrza wilgotnego, z którą wiąże się zmiana jego stanu
(ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie i nawilżanie, mieszanie). Może być także wykorzystany
przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z bilansem cieplnym i masowym procesu
suszenia.
Podstawowe parametry powietrza to:
Temp.
Entalpia
Wilgotność względna – stosunek prężności pary wodnej w danych warunkach do prężności
pary wodnej w stanie nasycenia
Wilgotność bezwzględna – masa pary wodnej zawarta w 1m3 powietrza wilgotnego [kg/m3]
Wilgotność właściwa – masa pary wodnej przypadająca na 1kg powietrz suchego [kg/kg]
Określanie stanu powietrza wilgotnego (parametrów powietrza) na wykresie MolieraRamzina
Za pomocą wykresu Moliera-Ramzina (i-x) poprzez naniesienie w odpowiednim
miejscu punktu na siatkę parametrów powietrza można określić stan powietrza wilgotnego
tzn. podać jego podstawowe parametry. Do wyznaczenia położenia punktu, odpowiadającego
stanowi powietrza, wystarczy znajomość dwu parametrów powietrza.
Przykład
Znana jest temperatura t=25oC oraz wilgotność względna powietrza wilgotnego 40%. Na
podstawie wykresu odczytać entalpię (i) oraz
zawartość wilgoci x (wilgotność właściwą).
Znajdujemy punkt przecięcia krzywych φ=40% oraz
t=25oC. Na wykresie oznaczono go, jako 1. Na osi
odciętych (oś x) znajdujemy wilgotność właściwą
x=8g/kg – w tym celu należy poprowadzić prostą
prostopadłą do osi x. Prowadząc przez punkt 1
prostą równoległą do osi stałych entalpii,
odczytujemy wartość entalpi i=45kJ/kg.
Na powyższym rysunku zaznaczono także punkt 2 odpowiadający innemu stanowi powietrza.
Wartości parametrów t, i, φ przyjmują inne wartości liczbowe niż w punkcie 1 i wynoszą
odpowiednio (30oC, 50kJ/kg, 30%), natomiast nie zmienia się w stosunku do punktu 1
wilgotność właściwa i wynosi ona 8g/kg. Jak widać, zatem zmianie staniu powietrza
wilgotnego nie musi odpowiadać zmiana wartości liczbowych wszystkich parametrów. W
powyższym przykładzie pomimo zmiany stanu, nie uległa zmianie wilgotność właściwa
powietrza.
Przykład
Znana jest wilgotność właściwa x=5g/kg oraz
entalpia powietrza i=35kJ/kg. Znaleźć pozostałe
parametry
Na wykresie stan powietrza wilgotnego określony
jest punktem 1 powstałym z przecięcia prostej
prostopadłej do osi odciętych (oś x) poprowadzonej
z punktu określającego wilgotność właściwą 5g/kg
oraz izentalpy i=35kJ/kg. Pozostałe punkty odczytuje
się prowadząc proste równoległe do istniejących
krzywych temperatury i wilgotności względnej. A
następnie drogą interpolacji odczytuje się ich
wartości (t=22oC, φ=30%)
Określenie zmian stanu powietrza wilgotnego podczas jego przemian na podstawie
wykresu Moliera-Ramzina
Zmianę stanu powietrza wilgotnego nazywamy przemianą powietrza. Przyczyną
przemiany powi

(…)

… nasycenia). W tym momencie powietrze osiąga stan nasycenia a temperatura w
tym punkcie jest nazywana temperaturą punktu rosy. Przy dalszym ochładzaniu powietrza
następuje wykraplanie wilgoci (w postaci mgły lub rosy). Dalszy przebieg przemiany na
wykresie następuje wzdłuż linii nasycenia do punktu 3.
Ilość ciepła, jaką należy odebrać od powietrza aby go wychłodzić od temp. początkowej do
końcowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz