Parametry określające stan fizyczny powietrza wilgotnego - definicje.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry określające stan fizyczny powietrza wilgotnego - definicje. - strona 1 Parametry określające stan fizyczny powietrza wilgotnego - definicje. - strona 2

Fragment notatki:

Parametry określające stan fizyczny powietrza wilgotnego - definicje.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE POWIETRZA WILGOTNEGO POWIETRZE WILGOTNE - stanowi jednorodną mieszaninę powietrza suchego z wodą (wilgocią), która może występować w różnych stanach skupienia: gazowym, ciekłym lub stałym. Stan fizyczny powietrza wilgotnego określa się sześcioma parametrami stanu: x, φ, h, t, v, p. ZAWARTOŚĆ WILGOCI (wilgotność właściwa) - wielkość charakteryzująca stan powietrza wilgotnego informująca o ilości wilgoci (pary wodnej) w 1 kg powietrza suchego; jest to stosunek masy pary wodnej Mw zawartej w powietrzu wilgotnym do masy powietrza suchego Mp:
Zależność wilgotności właściwej od ciśnienia cząstkowego pary wodnej można przedstawić w postaci:
gdzie: p - ciśnienie powietrza wilgotnego pw - ciśnienie cząstkowe pary wodnej pnw - ciśnienie nasycenia pary wodnej φ - wilgotność względna Masa powietrza wilgotnego mpw jest sumą masy powietrza suchego mp i masy pary wodnej mw: mpw = mp + mw = (1 + x) * mp [kg] WILGOTNOŚĆ BEZWZGLĘDNA - jest to proporcja masy wilgoci Mw zawartej w powietrzu wilgotnym do objętości V zajmowanej przez to powietrze. Wielkość ta jest identyczna z gęstością pary wodnej w powietrzu wilgotnym:
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA - stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu wilgotnym pw do ciśnienia nasycenia pary wodnej pwn przy stałej temperaturze powietrza t = idem:
Wielkość ta wskazuje na zdolność powietrza do pochłaniania wilgoci z otoczenia w danej temperaturze. STOPIEŃ NASYCENIA - stosunek zawartosci wilgoci w powietrzu wilgotnym do zawartości wilgoci w powietrzu nasyconym o tej samej temperaturze i ciśnieniu:
TEMPERATURA TERMOMETRU MOKREGO - nazywana również graniczną temperaturą chłodzenia wody, jest temperaturą wskazywaną przez zwilżony wodą termometr, znajdujący się w strumieniu powietrza wilgotnego. Temperatura termometru mokrego dla danego powietrza wilgotnego znajduje się na przecięciu jego izentaply h = idem z krzywą nasycenia φ = 100% TEMPERATURA PUNKTU ROSY - jest temperaturą powietrza wilgotnego, do której można je schłodzić bez wydzielenia się z niego wilgoci, czyli do uzyskania przez to powietrze stanu nasycenia. Punkt rosy leży na przecięciu danej izohigry x = idem z krzywa nasycenia φ = 100% ENTALPIA - powietrza wilgotnego hi+x równa jest sumie entalpii powietrza suchego hp oraz entalpii zawartej w nim wilgoci hw:
Entalpia jest miarą energii zawartej w powietrzu. Znając ciepło właściwe powietrza suchego cpp, ciepło właściwe pary wodnej cpw oraz ciepło parowania wody r0, można zapisać:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz