Struktura i podmioty sektora finansów publicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i podmioty sektora finansów publicznych - wykład - strona 1 Struktura i podmioty sektora finansów publicznych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Struktura i podmioty sektora finansów publicznych    Finanse publiczne  dotyczą publicznych zasobów pieniężnych. Przedmiotem nauki o  finansach publicznych są nie tylko reguły odnoszące się do publicznych zasobów  pieniężnych, lecz także procesy związane z ich gromadzeniem i rozdysponowaniem oraz  skutki gospodarcze, społeczne i polityczne będące następstwem tych operacji 1.    Art. 9. USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych   Sektor finansów publicznych tworzą:  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy  kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;  2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;  3) jednostki budżetowe;  4) samorządowe zakłady budżetowe;  5) agencje wykonawcze;  6) instytucje gospodarki budżetowej;  7) państwowe fundusze celowe;   8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez  Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  9) Narodowy Fundusz Zdrowia;  10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;  11) uczelnie publiczne;  12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;  13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;  14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych  ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów  badawczych, banków i spółek prawa handlowego  Sferę budżetowa  obejmuje jednostki niemające osobowości prawnej. Dochody i wydatki  tych jednostek określane są w ustawie budżetowej lub w uchwałach budżetowych  jednostek samorządowych.   Przykłady:   •  sądy,  •  prokuratury,  •  urzędy wojewódzkie oraz urzędy tzw. administracji niezespolonej (np. urzędy i izby  skarbowe oraz celne, izby morskie, urzędy statystyczne),  •  jednostki wojskowe oraz jednostki organizacyjne (komendy) policji i państwowej  straży pożarnej,  •  ministerstwa oraz urzędy obsługujące naczelne centralne organy władzy i admi- nistracji (np. kancelarie stosownych organów władzy).    W ramach  budżetu jednostek samorządu terytorialnego  charakter jednostek budżetowych  mają najczęściej:  •  szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie,  •  urzędy gmin, starostwa i urzędy marszałkowskie,  •  gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej.    Zakłady budżetowe:  •  ośrodki sportu i rekreacji,  •  domy pracy twórczej,  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz