Stropodachy - kartkówka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropodachy - kartkówka - strona 1 Stropodachy - kartkówka - strona 2

Fragment notatki:

  PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 5 :      STROPODACHY:  1.  Narysuj i opisz przykłady podstawowych konstrukcji stropodachów.  2.  Wymień znane Ci klasyfikacje stropodachów i naszkicuj po dwa przykłady do kaŜdej z nich.  3.  Narysuj przekrój przez stropodach szczelinowy / kanalikowy / odpowietrzany / na blachach trapezowych.  Opisz warstwy z uwagi na zastosowane materiały i funkcje przez nie pełnione.  4.  Narysuj  przekroje  poprzeczne  stropodachów  kanalikowego  i  szczelinowego.  Opisz  ich  warstwy  oraz  dokonaj porównania tych rozwiązań.  5.  Narysuj  rozwiązanie  (konstrukcja,  warstwy)  stropodachu  dwudzielnego  z  zastosowaniem  dźwigarów  drewnianych / płyt korytkowych. Omów zasady jego prawidłowego funkcjonowania.  6.  Narysuj i opisz przykład stropodachu dwudzielnego oraz omów zasady wentylowania tego typu konstrukcji.  7.  Omów  zastosowanie  blach  fałdowych  w  stropodachach  –  narysuj  przykładowe  konstrukcje.  Omów  za  szkicami sposoby wentylowania takich stropodachów.  8.  Omów (ze szkicami) zasady wentylowania róŜnych konstrukcji stropodachów.  9.  Wymień  rodzaje  dylatacji,  jakie  są  stosowane  w  stropodachach,  podaj  ich  funkcje  oraz  naszkicuj  dwa  przykłady.  10.  Narysuj  przykład  dylatacji  obwodowej  /  konstrukcyjnej  /  termiczno-skurczowej  dla  zadanej  konstrukcji  stropodachu. Opisz warstwy stropodachu oraz omów zadania tej dylatacji.  11.  Narysuj  jedno  z  moŜliwych  uszkodzeń  konstrukcji  stropodachu  w  wyniku  braku  lub  źle  rozwiązanej  dylatacji konstrukcyjnej / obwodowej.  12.  Narysuj i omów zasady dylatowania stropodachów dwudzielnych.  13.  Naszkicuj zasadę dylatowania dachu pomiędzy kominami. Opisz krótko powód przyjętych rozwiązań.  14.  Naszkicuj sposoby odwodnienia stropodachów i opisz zasady kształtowania tych odwodnień.  15.  Naszkicuj rozwiązanie oparcia stropodachu pełnego na podporze. Omów  moŜliwe błędy jakie spotyka się  przy rozwiązywaniu tego węzła.  16.  Narysuj przykład ofasowania dachu szczelinowego przy ścianie attykowej.  17.  Omów zasady stosowania paroizolacji w stropodachach.  18.  Omów  sposoby  lokalizowania  termo-  i  paroizolacji  w  stropodachach  uwzględniając  róŜne  konstrukcje  stropodachów.  19.  Omów zasady lokalizowania wiatro- i termoizolacji w stropodachach stromych. Podaj materiały stosowane  na te izolacje oraz narysuj przykładowe przekroje poprzeczne przez stropodachy.  20.  Narysuj w przekroju poprzecznym moŜliwości usytuowania termoizolacji w dachach stromych. W kaŜdym 

(…)

… pomiędzy konstrukcjami ciesielskimi a inŜynierskimi. Podaj przykłady zastosowania kaŜdej
z nich.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
1. Przedstaw kryteria doboru pokryć dachowych oraz omów ze szkicami pokrycia stosowane na dachach
płaskich (alternatywnie omów pokrycia blaszane / ceramiczne / bitumiczne).
2. Sklasyfikuj rodzaje pokryć dachowych pod kątem podłoŜa pod pokrycie, a następnie wybierz jedno z nich
(podłoŜe…
pokryciu dachowym (lub szczegół ofasowania
parapetu okiennego), podaj sposób jego wykonania oraz przykładowe zastosowane materiały.
6. Przeprowadź znane Ci klasyfikacje okien / drzwi (materiał, konstrukcje itd.) wraz z ich rozwinięciem.
7. Narysuj schemat okna w widoku i nazwij jego poszczególne elementy.
8. Wymień znane Ci konstrukcje okien drewnianych oraz narysuj przekroje dwóch wybranych konstrukcji…
…, konstrukcyjna, termiczna, skurczowa; świetlik kalenicowy, dach szedowy, dach pilasty, tęŜnik
dachowy, dźwigar klejony, belka gwoździowana, dźwigar aŜurowy, blachownica, złącze inŜynierskie, trakt,
rygiel, pierścień Geka, rąbek stojący (pojedynczy / podwójny), rąbek leŜący, zwój, gont (dwa znaczenia),
gąsior, okno: krosnowe, ościeŜnicowe, skrzynkowe, półskrzynkowe, zespolone, szwedzkie, szczeblina, ślemię…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz