Budownictwo - ZAKRES I PRZYKŁADOWE PYTANIA DO KARTKÓW

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - ZAKRES I PRZYKŁADOWE PYTANIA DO KARTKÓW - strona 1 Budownictwo - ZAKRES I PRZYKŁADOWE PYTANIA DO KARTKÓW - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES I PRZYKŁADOWE PYTANIA DO KARTKÓWKI NR  4  2006/2007  GRUPA TEMATYCZNA  NR 1 - DACHY - WIADOMO Ś CI OGÓLNE (LUB WSPÓLNE DLA RÓ ś NYCH MATERIAŁÓW)  1  Wymień i naszkicuj  rodzaje dachów  (kształty, forma) stosowanych nad budynkami mieszkalnymi (lub uŜyteczności  publicznej / budowli przemysłowych).  2  Naszkicuj  i  opisz  moŜliwości   do ś wietlania   ś wiatłem  naturalnym  poddaszy   mieszkalnych  budynków  oraz  hal  przemysłowych. Podaj wady i zalety poszczególnych rozwiązań.  3  Narysuj w aksonometrii oraz w rzutach (widok z góry i z boku) - dach naczółkowy / półszczytowy / mansardowy /  uskokowy (polski).  4  Wymień znane Ci  klasyfikacje dachów  i rozwiń je  5  Naszkicuj dach wielopołaciowy i na jego podstawie omów  podstawowe elementy dachu   6  Omów  zasady  stęŜania  dachów  (stalowych,  drewnianych  i  Ŝelbetowych  – jakie są  zasadnicze  róŜnice  w  rozwiązywaniu  tego problemu).  7  Naszkicuj i omów moŜliwości kształtowania płatwi w dachach uwzględniając róŜna materiały i konstrukcje.  8  Naszkicuj  sposoby odwodnienia dachów stromych stropodachów  i opisz zasady kształtowania tych odwodnień.  9  Omów  znane  Ci  rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  przekrywania  konstrukcji  o  duŜej  rozpiętości  (powyŜej  50m.).  Narysuj przykłady, podaj materiały i sposoby wykonania.  GRUPA TEMATYCZNA  NR 2 – STROPODACHY  1  Narysuj i opisz przykłady podstawowych konstrukcji stropodachów.  2  Wymień znane Ci klasyfikacje stropodachów i naszkicuj po dwa przykłady do kaŜdej z nich.  3  Omów (ze szkicami)  zasady wentylowania  róŜnych konstrukcji stropodachów.  4  Narysuj przekrój przez stropodach szczelinowy / kanalikowy / odpowietrzany / na blachach trapezowych. Opisz warstwy  z uwagi na zastosowane materiały i funkcje przez nie pełnione.  5  Narysuj przekroje poprzeczne stropodachów kanalikowego i szczelinowego. Opisz ich warstwy oraz dokonaj porównania  tych rozwiązań.  6  Narysuj rozwiązanie (konstrukcja, warstwy) stropodachu dwudzielnego z zastosowaniem dźwigarów drewnianych / płyt  korytkowych. Omów zasady jego prawidłowego funkcjonowania.  7  Narysuj i opisz przykład stropodachu dwudzielnego oraz omów zasady wentylowania tego typu konstrukcji.  8  Omów zastosowanie blach fałdowych w stropodachach – narysuj przykładowe konstrukcje. Omów za szkicami sposoby  wentylowania takich stropodachów.  9  Omów  moŜliwe   mocowania  ocieplenia  do  konstrukcji  wsporczej  stropodachów  stromych   i  naszkicuj  przekroje 

(…)

… poprzeczny i podłuŜy wiązara pełnego (lub pustego) dachów jętkowego i płatwiowo-kleszczowego
wykonanych na stropie drewnianym (lub Ŝelbetowym). Opisz wszystkie elementy wiązara wraz z wymiarami, podaj
róŜnice między tymi konstrukcjami i zakres ich stosowania.
Narysuj przekrój poprzeczny i podłuŜny więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej ze stolcem podwójnym (lub
pojedynczym) opartej na stropie Ŝelbetowym (lub drewnianym). Podaj nazwy poszczególnych elementów i ich zalecane
wymiary.
Narysuj rozwiązanie róŜnych konstrukcji dachu (więźb dachowych) ze ścianką kolankową (oba przekroje) przy załoŜeniu,
Ŝe strop ostatniej kondygnacji i ścianka są drewniane / murowane. Opisz elementy, podaj niezbędne wymiary.
Narysuj przekroje poprzeczny i podłuŜny wiązara drewnianego pełnego / pustego wieszarowego z dwoma wieszakami…
… z rozwiązań
narysuj szczegół konstrukcji przy okapie
Narysuj przekrój poprzeczny i podłuŜny dachu o ciesielskiej konstrukcji drewnianej przy zadanej rozpiętości dachu (5 –
12 m), ilości i nachyleniu połaci dachowej oraz ewentualnie dodatkowych danych (np. typ stropu ostatniej kondygnacji,
rozmieszczenie ścian nośnych budynku, ocieplenie dachu, rodzaj pokrycia dachowego). Podaj nazwy poszczególnych
elementów…
… i zalecane wymiary.
Narysuj szczegół rozwiązania połączenia wieszaka (na całej wysokości) w dachu wieszarowym z dwoma wieszakami.
Opisz elementy, podaj niezbędne wymiary.
Narysuj i opisz szczegół rozwiązania ścianki kolankowej dla dachu drewnianego jętkowego / płatwiowo-kleszczowego.
Podaj wymiary poszczególnych elementów.
Narysuj moŜliwości kształtowania węzła kalenicy w ciesielskich konstrukcjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz