Konstrukcje ciesielskie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje ciesielskie - omówienie - strona 1 Konstrukcje ciesielskie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 4 :        KONSTRUKCJE CIESIELSKIE:  1.  Wymień  i  naszkicuj  rodzaje  dachów  stosowanych  nad  budynkami  mieszkalnymi  /  uŜyteczności  publicznej / budowli przemysłowych.  2.  Narysuj przekroje porzeczne i podłuŜne wiązara pełnego / pustego dachów jętkowego i płatwiowo- kleszczowego na stropie drewnianym. Opisz wszystkie elementy wiązara wraz z wymiarami, podaj  róŜnice między tymi konstrukcjami i zakres ich stosowania.  3.  Narysuj  przekrój  poprzeczny  i  podłuŜny  więźby  dachowej  płatwiowo-kleszczowej  ze  stolcem  podwójnym  /  pojedynczym  opartej  na  stropie  Ŝelbetowym  /  drewnianym.  Podaj  nazwy  poszczególnych elementów i ich zalecane wymiary.  4.  Narysuj  rozwiązanie  dachu  krokwiowego  /  jętkowego  /  płatwiowo  –  kleszczowego  ze  ścianką  kolankową  (oba  przekroje)  przy  załoŜeniu,  Ŝe  strop  ostatniej  kondygnacji  i  ścianka  są  drewniane  /  murowane. Opisz elementy, podaj niezbędne wymiary.  5.  Narysuj  przekroje  poprzeczny  i  podłuŜny  wiązara  drewnianego  pełnego  /  pustego  wieszarowego  z  dwoma  wieszakami  /  jednym  wieszakiem  opartego  na  stropie  Ŝelbetowym  /  drewnianym.  Opisz  i  zwymiaruj wszystkie elementy.  6.  Narysuj  przekroje  poprzeczny  i  podłuŜny  wiązara  pełnego  /  pustego  dachu  drewnianego  o  konstrukcji  mansardowej  opartego  na  stropie  Ŝelbetowym  /  drewnianym.  Opisz  i  zwymiaruj  wszystkie elementy.  7.  Narysuj  znane  Ci  schematy  stromego  dachu  pulpitowego  o  konstrukcji  ciesielskiej,  a  następnie  dla  jednego z rozwiązań narysuj szczegół konstrukcji przy okapie  8.  Narysuj  przekrój  poprzeczny  i  podłuŜny  dachu  o  ciesielskiej  konstrukcji  drewnianej  przy  zadanej  rozpiętości  dachu  (5  –  12  m),  ilości  i  nachyleniu  połaci  dachowej  oraz  ewentualnie  dodatkowych  danych  (np.  typ  stropu  ostatniej  kondygnacji,  rozmieszczenie  ścian  nośnych  budynku,  ocieplenie  dachu, rodzaj pokrycia dachowego). Podaj nazwy poszczególnych elementów i zalecane wymiary.  9.  Narysuj  szczegół  rozwiązania  połączenia  wieszaka  (na  całej  wysokości)  w  dachu  wieszarowym  z  dwoma  wieszakami. Opisz elementy, podaj niezbędne wymiary.  10. Narysuj  i  opisz  szczegół  rozwiązania  ścianki  kolankowej  dla  dachu  drewnianego  jętkowego  /  płatwiowo-kleszczowego. Podaj wymiary poszczególnych elementów.  11. Narysuj moŜliwości kształtowania węzła kalenicy w konstrukcjach drewnianych. 

(…)

…. Omów moŜliwe mocowania ocieplenia do konstrukcji wsporczej stropodachów stromych i naszkicuj
przekroje poprzeczne / podłuŜne przez stropodach. Podaj przykłady materiałów stosowanych na
termoizolację w tych konstrukcjach.
17. Omów sposoby wentylowania stropodachów stromych. Narysuj przekroje podłuŜne przez taki
stropodach. Podaj nazwy poszczególnych warstw oraz wskaŜ ich rolę w konstrukcji. Podaj
przykładowe materiały, z których mogą być wykonane poszczególne warstwy (wiatroizolacja,
termoizolacja itp.).
SCHODY:
1. Wymień w oparciu o jakie przepisy dobierane są podstawowe wymiary schodów oraz na przykładzie
domku jednorodzinnego / budynku uŜyteczności publicznej podaj podstawowe wymiary narzucane
tymi przepisami dla klatki schodowej
2. Przeprowadź, posługując się szkicami, podział schodów…
… sposób przenoszenia obciąŜeń oraz narysuj ich schematy statyczne
6. Na podstawie przeczytanych artykułów opisz rodzaje, pracę, konstrukcję oraz narysuj schematy
statyczne dla schodów wspornikowych / płytowych / spocznikowych / policzkowych.
7. Narysuj aksonometrię, przekrój podłuŜny, przekrój poprzeczny i rzut klatki schodowej ze schodami
Ŝelbetowymi o zadanym kształcie w planie (dwubiegowe powrotne, trójbiegowe…
…: polski, pulpitowy, uskokowy, naczółkowy, półszczytowy, mansardowy, konoidalny,
tarczownicowy, fałdowy, pilasty; ściana: szczytowa, kieszeniowa, kolankowa, stolcowa; mur
ogniowy, tram, ściąg, murłata, płatew stopowa, kalenicowa, pośrednia, podwalina, wieszak,
krawęŜnica, kulawka, jętka, kleszcze, zastrzał, miecz, wiązar pełny, wiązar pusty, krawędź szczytowa,
okap, kalenica, naroŜe, kosz, dymnik, lukarna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz