Strony stosunku pracy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strony stosunku pracy - wykład - strona 1 Strony stosunku pracy - wykład - strona 2 Strony stosunku pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

VI. Strony stosunku pracy.
Pracownik.
1.1. Zdolność do „bycia” pracownikiem. Pracownikiem może być: (art. 2 kp): - osoba pozostająca w stosunku pracy, czyli zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
- osoba, która ukończyła 18 lat( art.22$2 kp.). Na warunkach określonych w dziale 9 (art. 190 §2- zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat i art. 191§1 - wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: - ukończyli co najmniej gimnazjum, - przedstawią świadectwo lekarskie, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§2- Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego- mają oni specjalną pracowniczą zdolność prawną, która umożliwia im zatrudnianie „na stałe” tylko na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, natomiast w celu zarobkowym tylko przy lekkich pracach i w wymiarze czasu pracy umożliwiającym im realizowanie obowiązku szkolnego).
- pracownikiem może być także osoba, która nie ukończyła 18 lat- art.22 §2.
Zdolność do czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
1) Wyznacznikiem zdolności prawnej po stronie pracowniczej jest wiek - może samodzielnie nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności dotyczących tego stosunku osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych (ukończone 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona) oraz osoba posiadająca tylko ograniczoną zdolność do czynności prawnych (częściowo ubezwłasnowolniona), jeśli ukończyła 16 rok życia (art.22 §2kp)
2) pracowniczą zdolność do czynności prawnych reguluje art.22 §3kp - samodzielnie bez zgody przedstawiciela ustawowego może nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności dotyczących tego stosunku nie tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat i nie jest nawet częściowo ubezwłasnowolniona), ale także osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może taki stosunek pracy rozwiązać( nie może jednak nawiązać stosunku pracy w jej imieniu).
3) osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, jako nieposiadająca zdolności do czynności prawnych może nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących tego stosunku wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego (art.300kp w zw. z art 95 §1kc) Nie powinno to jednak nastąpić bez jej osobistego udziału i wyrażenia faktycznego oświadczenia woli. Zawarcie umowy o pracę przez przedstawiciela wymaga zgody sądu opiekuńczego.

(…)

… będąca pracodawcą w rozumieniu art.3kp ma zdolność sądową w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społ. (art.460 §1kpc) Zdolność prawna pracodawcy jako osoby fizycznej- art.300kp - w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio przepisy KC., jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. A zatem, pracodawcą może być każda osoba fizyczna, także całkowicie niezdolna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz