Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - strona 1 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - strona 2 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM
Kapitał obrotowy brutto obejmuje ogół źródeł finansowania majątku obrotowego, natomiast pomniejszony o zobowiązania bieżące stanowi kapitał obrotowy netto. Kapitał obrotowy netto jest to zatem część kapitału własnego przedsiębiorstwa, która zaangażowana jest w finansowanie majątku obrotowego.
Podstawowe decyzje w zakresie kapitału obrotowego netto podejmowane są w następujących obszarach:
Zarządzanie kredytem kupieckim (handlowym, towarowym). Sprowadza się do wydłużania lub skracania okresu kredytowania odbiorców, ustalania cen, terminów zapłaty, opustów cenowych związanych z terminem płatności i wielkością zakupów, ustalania limitów kredytowych. Decyzje te wymagają ścisłej współpracy służb finansowych i marketingowych.
Zarządzanie zapasami. Wymaga ustalenia bezpiecznego poziomu zapasów, zapewniającego ciągłość procesów gospodarczych, tj. ciągłość sprzedaży i produkcji. Zadaniem analizy finansowej jest ustalenie optymalnej wielkości partii dostaw, zapewniającej minimalizację łącznych kosztów realizacji dostaw, utrzymania zapasów i kosztów zakupu. Ważną kwestią jest sposób finansowania zapasów oraz wybór właściwych proporcji między kredytem kupieckim dostawców i różnymi kredytami bankowymi: obrotowymi, w rachunku bieżącym.
Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi. Polega na określeniu krótkoterminowych potrzeb finansowych i źródeł ich finansowania. Zadaniem analizy jest ocena dostępności poszczególnych źródeł finansowania oraz kalkulacja ich efektywnych kosztów. Na tej podstawie dokonuje się wyboru między różnymi źródłami krótkoterminowego finansowania, np. kredytem bankowym, kredytem handlowym dostawców.
Firmy utrzymują niezbędny poziom rezerw gotówkowych i innych ekwiwalentów gotówki z wielu powodów:
Aby zapobiec ewentualnym stratom spowodowanym koniecznością dokonywania „szybkiej” sprzedaży, często poniżej kosztów.
Dla zapewnienia terminowej spłaty zobowiązań w przypadku wystąpienia opóźnień w ściąganiu należności.
Aby uniknąć wysokich kosztów pozyskiwania kapitału w sytuacjach kryzysowych, tj. związanych z koniecznością utrzymania płynności finansowej. Potencjalnego dłużnika traktuje się wówczas jako kontrahenta o podwyższonym poziomie ryzyka.

(…)

… też przed podjęciem decyzji o przyjęciu konkretnej strategii należy dokonać wnikliwej analizy wszelkich czynników wraz z prawdopodobieństwem zmiany koniunktury.
Możliwe do zastosowania strategie w zakresie finansowania aktywów obrotowych nie determinują wyboru strategii zarządzania tymi aktywami (kształtowania ich wielkości i struktury) oraz odwrotnie. Powstają zatem możliwe kombinacje realizowanych strategii w zakresie zarządzania aktywami obrotowymi i źródłami finansowania tych aktywów.
Przykłady realizacji strategii w zakresie zarządzania pasywami są przedstawione na rysunku 1.
Agresywne zarządzanie pasywami sprowadza się do utrzymywania względnie wysokiego poziomu krótkoterminowych zobowiązań. Strategia ta może być realizowana w firmie charakteryzującej się krótkim okresem obrotu gotówką. Odpowiada…
… stabilności płatniczej, umacnia równowagę finansową oraz wiąże się z minimalnym poziomem ryzyka. Finansując dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ze środków własnych bądź długoterminowych kapitałów obcych, firma nie wykorzystuje jednak możliwości stwarzanych przez zjawisko dźwigni finansowej i naraża się jednocześnie na wzrost kosztów z tytułu wyższych odsetek i prowizji bankowych. Obecnie w Polsce…
… z kredytów krótkoterminowych sprzyja minimalizacji kosztów kapitału (kredyty krótkoterminowe są z reguły niżej oprocentowane niż długoterminowe) oraz poprawie rentowności kapitałów własnych poprzez wykorzystanie zjawiska dźwigni finansowej. Przyjęcie tej strategii wiąże się jednak ze sporym ryzykiem. Wynika ono z zagrożenia, związanego z utratą płynności finansowej w sytuacji, gdy konieczność terminowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz