Strategia rozwoju regionu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia rozwoju regionu - strona 1 Strategia rozwoju regionu - strona 2 Strategia rozwoju regionu - strona 3

Fragment notatki:

Strategia rozwoju regionu  1  Strategia rozwoju regionu    1.  Strategia  rozwoju  regionu  jest  kompleksową  i  perspektywiczną  koncepcją  rozwoju  regionu,  przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe  cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacji.  2.  Istota  strategii  polega  na  wyznaczeniu  celów  długookresowych  (strategicznych)  oraz  słuŜących  ich  realizacji celów operacyjnych.   3.  Celem  opracowania  strategii  rozwoju  województwa  jest  tworzenie  podstaw  merytorycznych  i  organizacyjnych prowadzenia długofalowej polityki rozwoju regionu.  4.  Strategia  jest  podstawowym  narzędziem  prowadzonej  przez  samorząd  województwa  polityki  rozwoju  regionu (tzw. polityki intraregionalnej),    opracowuje się ją po to, by samorząd wojewódzki dysponował własnym dokumentem, dzięki któremu  będzie mógł racjonalnie organizować swoje przyszłe działania;    jest podstawowym instrumentem zarządzania regionem.  5.  Podstawą  prawną  opracowania  strategii  rozwoju  regionu  jest  ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  województwa  (z  ustawy  tej  wynika  obowiązek  opracowania  i  uchwalenia  strategii).  Przygotowanie strategii rozwoju jest obligatoryjnym zadaniem samorządu województwa.   6.  Strategia jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do innych dokumentów planowania regionalnego.  Stanowi podstawę do opracowania:   -   programów średniookresowych (operacyjnych),   -   zawierania  kontraktów  wojewódzkich,  tj.  umów  zawieranych  między  rządem  i  samorządem  woj.  w  sprawie  realizacji  wspólnie ustalonych przedsięwzięć rozwojowych,  -   opracowania PZPW,  -   budŜetu województwa oraz WPI.    Cechy strategii rozwoju:   -   długi  horyzont  czasowy  (strategia  jako  ogólna  wizja  rozwoju  ma  charakter  długookresowy;  określa  podstawowe  cele  i  warunki ich realizacji w przekroju długookresowym - ok. 15-20 lat),  -   myślenie o trwałości rozwoju i tworzenie podstaw dla długofalowego rozwoju,   -   całościowe, kompleksowe ujęcie problematyki rozwoju (łączenie róŜnych aspektów rozwoju),  -   szerokie pasmo działań - analityczne, koncepcyjne, decyzyjne, finansowe,  wykonawcze,   -   poszukiwanie synergii pomiędzy róŜnymi działaniami,  -   diagnozowanie kluczowych aktualnych i przewidywanych problemów,  -   formułowanie celów na zasadzie partnerstwa (konsensus wszystkich uczestników procesów rozwoju regionu), 

(…)

…;
- zwiększa elastyczność w dopasowaniu się do zmieniającego się otoczenia;
- zwiększa efektywność gospodarowanie zasobami i wykorzystania dostępnych środków;
- sprzyja tworzeniu się struktur partnerskich, umoŜliwiających zaangaŜowanie mieszkańców w
planowanie rozwoju;
- zmniejsza niepewność działania przedsiębiorców i ryzyko inwestycyjne (zwiększa poczucie stabilności i
skłonność do inwestowania, wydłuŜa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz