Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie - strona 1 Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie - strona 2 Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Nielegalna produkcja i handel narkotykami stanowią współcześnie jeden z poważniejszych międzynarodowych zagrożeń społecznych, toteż walka z narkotykami stała się warunkiem międzynarodowego bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. Problem nielegalnego obrotu i narkomanii dotyka ludzi i społeczeństwa w każdym zakątku naszego globu. Nie jest dziełem przypadku to, że miejsca na świecie, gdzie produkuje się najwięcej narkotyków, pozostają poza kontrolą rządową. Obszary o słabych rządach prawa przyciągają przemytników, a ich nielegalna działalność czyni te tereny jeszcze bardziej niestabilnymi. Regulacje prawnomiędzynarodowe Mimo, iż problemy związane z produkcją i handlem narkotykami mają długą, sięgającą XIX-wiecznych wojen opiumowych historię, proces ich międzynarodowej regulacji rozpoczął się na początku XX w. Wiek XIX przyniósł szereg umów dwustronnych, natomiast wiek XX w walkę z narkomanią zaangażował niemal cały glob ziemski. Potwierdzeniem tego było zwołanie pierwszej międzynarodowej konferencji na ten temat w Szanghaju w 1909 r. Międzynarodowy system kontroli budowany był krok po kroku, od 1920 r. pod auspicjami Ligi Narodów, a od 1946 r. przez ONZ. Pierwszym aktem prawa międzynarodowego była podpisana w dniu 23 stycznia 1912r. w Hadze Międzynarodowa Konwencja Opiumowa. Ona to zapoczątkowała rozwój międzynarodowych środków prawnych w zakresie zwalczania narkomanii. Konwencja ta nakładała na państwa, które ją ratyfikowały, obowiązek ustanowienia przepisów wewnętrznych, kontrolujących produkcję, obrót, wywóz i przewóz przetworów opium. Ponadto określała stosunki handlowe w zakresie tych przetworów z głównym producentem opium Chinami. Lata następne to szereg podpisanych konwencji i układów międzynarodowych, wynegocjowanych i przyjętych pod auspicjami ONZ. Konwencje te, podpisane przez państwa- strony, wymagają od rządów kontroli produkcji i dystrybucji środków odurzających i psychotropowych oraz zwalczania nadużywania i nielegalnego handlu nimi. Powinny również utrzymywać konieczny aparat administracyjny i informować organa międzynarodowe o swoich działaniach.
Podpisana w 1961r. Jednolita Konwencja Narkotykowa skonsolidowała cały, funkcjonujący przed II wojna światową, system instrumentów prawnych w jeden kluczowy dokument, dotyczący międzynarodowej kontroli narkotyków. Założenie, które legło u podstaw jej przyjęcia, było włączenie problemu narkotyków pod administrację ONZ, a także rozszerzenie systemu kontroli na surowce do produkcji narkotyków. Konwencja w postanowieniach karnych, mających na celu przeciwdziałanie szerzeniu się zjawiska narkomanii, zobowiązuje sygnatariuszy do penalizacji umyślnie zawinionych zachowań sprzecznych z nią. W szczególności niedozwolone są: uprawa, zbiór, wyrób, sporządzanie wyciągów, przetwarzanie, posiadanie, oferowanie, oferowanie do sprzedaży, rozpowszechnianie, kupno, sprzedaż, dostarczanie na jakichkolwiek warunkach, pośredniczenie, wysyłanie, przesyłanie w tranzycie, przewóz, przywóz i wywóz środków odurzających sprzeczne z postanowieniami niniejszej konwencji. Nadto uważa się również za przestępstwo wszelkie inne czynności, które w odczuciu strony są sprzeczne z postanowieniami konwencji. Czyny te podlegają karze "więzienia lub innej karze pozbawienia wolności" wówczas, gdy zostaną uznane za "poważne przestępstwa". Dalsze przepisy przewidują karalność różnych form popełnienia przestępstwa (zmowa w celu popełnienia któregokolwiek z wymienionych czynów, usiłowanie ich popełnienia, czynności przygotowawcze, operacje finansowe związane z przestępstwami wymienionymi) oraz recydywę międzynarodową (wyroki skazujące wydane za granicą w związku z popełnieniem takich przestępstw będą brane pod uwagę dla ustalenia wypadków recydywy).

(…)

…, niedozwolone uprawy, zakup towarów od rolników, przerób, do którego potrzebne są chemikalia, transport krajowy i międzynarodowy, handel, tworzenie rynków zbytu i w końcowej fazie pranie brudnych pieniędzy. Ekonomia narkotykowa powstaje przy udziale różnych aktorów, używających różnych metod, którzy nielegalny obrót narkotykami łączą z poszerzaniem legalnych przedsięwzięć .w ten sposób mogą manipulować…
…, a także tworzy ramy prawne do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie walki z nielegalną produkcją i handlem narkotykami. Celem jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, uzyskanych z nielegalnej sprzedaży substancji odurzających oraz zapewnienie konkretnych instrumentów międzynarodowej współpracy miedzy agendami wymiaru sprawiedliwości. Celem Konwencji jest również zamknięcie…
… w bezpieczeństwie i dobrobycie. Polityczna deklaracja i plan działania wyznaczyły rok 2019 jako docelowy termin likwidacji lub ograniczenia problemu narkotyków w znacznym stopniu:
Nielegalnych upraw maku, krzewów koka i konopi indyjskich
Nielegalnego popytu na środki odurzające i psychotropowe
Nielegalnego zbioru, wyrobu, handlu, dystrybucji i przemytu tych substancji
Przemytu prekursorów
Prania brudnych pieniędzy…
… i korupcje związane z czarnym rynkiem. Twierdzą, że system ten nie wyeliminował nielegalnego używania narkotyków, a przyczynił się do powstania nielegalnego rynku. Proponuje się coraz częściej, by wszystkie substancje uzależniające zostały poddane tym samym ograniczeniom, kontrolowane przez państwo podobnie jak alkohol czy papierosy. Uzyskane dochody mogłyby służyć finansowaniu programów zdrowia publicznego…
… z pojawieniem się na rynku narkotyków syntetycznych, takich jak amfetamina czy LSD. Wielu z tych nowych substancji nie obejmowała Jednolita Konwencja Narkotykowa. Inicjatywa na rzecz objęcia kontrolą również nowych substancji psychotropowych zmaterializowała się w postaci Konwencji dot. Substancji Psychotropowych , przyjętej 21 lutego 1971 r. na mocy tej Konwencji kontrolą objęto około 105 substancji…
… się zagadnienie ma wciąż jeszcze inną wymowę. Tam osoby uzależnione osadzane są w więzieniach, ponieważ system ochrony zdrowia nastawiony jest na walkę z innymi poważnymi problemami zdrowia publicznego- HIV, malarią i niedożywieniem.
Jednak bez zdecydowanej, ujednoliconej polityki globalnej będziemy narażeni na leczenie objawów i skutków, a nie przyczyn narkomanii i nielegalnego handlu.
Dokąd zmierzamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz