Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodzieży starszej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodzieży starszej - strona 1 Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodzieży starszej - strona 2 Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodzieży starszej - strona 3

Fragment notatki:

WIZERUNEK OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ NARKOTYKI W OCZACH GIMN A ZJALISTÓW I MŁODZIEŻY STARSZEJ WSTĘP PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA NARKOMANII W POLSCE Podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska narkomanii. Rys historyczny rozwoju nark omanii w Polsce. Narkotyki-ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Przyczyny narkomanii. Konsekwencje przyjmowania narkotyków. Obraz narkomanii w oczach społeczeństwa. Praca z człowiekiem uzależnionym (profilaktyka, formy ..........). Metodologia ..... .. WSTĘP Problemy związane z zażywaniem środków odurzających stają się w ostatnim czasie coraz bardziej widoczne. Wraz z upływem czasu zmienia się charakter polskiej sceny narkotycznej. Otwarcie na świat i wiążąca się z tym większa dostępność różnych substancji zmieniających nastrój, z drugiej strony rosnąca groźba zakażenia wirusem HIV powodują spadek zainteres o wania tzw. Polską heroiną na rzecz innych narkotyków. Szczególną popularnością ze względu na swoje właściwości cieszą się środki z grupy substancji pobudzających, takie jak: amfetamina czy exstasy. Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz bardziej aktualne staje się twierdzenie, że narkomania występuje w różnych środowiskach niezależnie od posiadanego statusu społecznego, ek onomicznego, itp. Bardzo niepokojące jest to, że osobami, które najczęściej podejmują próby narkotyz o wania się jest młodzież, a nierzadko również dzieci, które często nie przekroczyły nawet 12 roku życia. W sytuacji wręcz powszechnego zagrożenia narkomanią, niezwykle istotna jest kw e stia profilaktyki. Konieczne jest podjęcie szerokich działań profilaktycznych w zakresie narkomanii zarówno przez środowisko rodzinne, szkolne i pozaszkolne. Szczególna rola w tych przedsięwzięciach przypada szkole. To właśnie szkoła powinna przekazywać młodzieży rzetelną i wartościową wiedzę na temat narkomanii. Wiedza ta wpłynęłaby na lepszą percepcję tego zjawiska, a w konsekwencji zabezpieczałaby mł o dzież przed wejściem na drogę uzależnienia. Prezentowana przeze mnie praca jest próbą zdiagnozowania wiedzy młodzieży szkolnej na temat zjawiska narkomanii. Wiedza na temat narkomanii nie jest wprawdzie jedynym komponentem działań zap o biegawczych, jest jednak bardzo ważnym elementem wszelkich działań profilaktyc

(…)

….
Wyniki badań dotyczące wiedzy młodzieży szkolnej o zjawisku narkomanii oraz ich analizę zawiera rozdział trzeci. Na zakończenie przedstawiłam weryfikację hipotez oraz wnioski stanowiące podsumowanie pracy. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY
Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce.
Podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska narkomanii.
Uzależnienie - Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia
… formie i stężeniu lub też w połączeniu z innymi substancjami wykazują właściwości zbliżone do klasycznych środków odurzających. Ponad to szybko i nieodwracalnie niszczą komórki nerwowe mózgu, powodując występowanie zaburzeń neurologicznych i zmian charakteropatycznych. Substancje te - zwłaszcza rozpuszczalniki, lakiery, kleje i proszki do prania - były powszechnie dostępne w handlu, co powodowało…
… do morfiny, alkohol w stosunku do barbituranów.
Nawyk (przyzwyczajenie) - stan wynikający z wielokrotnego przyjmowania narkotyku i pociągający za sobą pewne uzależnienie psychiczne.
Głód narkotyczny - całkowite, psychiczne i fizyczne uzależnienie od narkotyku, wywołujące stan nieprzezwyciężonej potrzeby brania. Nagłe odstawienie narkotyku bez pomocy medycznej bywa groźne w skutkach i może wywołać tzw…
… i zaburzenia zachowania oraz somatyczne, spowodowane różnymi, najczęściej używanymi w Polsce substancjami psychoaktywnymi.
Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy; ogólnie zwane depresorami lub psycholeptykami, których zażywanie powoduje efekty znieczulające i uspakajające. Do tej kategorii narkotyków zalicza się: a) opium i jego pochodne, morfinę i heroinę, b) syntetyki z morfiny,
c…
…, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz w rozpuszczalnikach organicznych (eter, chloroform, benzen). W postaci płynu lub proszku narkotyk ten jest niezmiernie trudny do wykrycia. Na ogół przyjmuje się go doustnie. LSD jest najmocniejszym środkiem halucynogennym. Tzw. „odlot” trwa od 5 do 8 godzin i charakteryzuje się: występowaniem świetlistych wizji, zaburzeniami ostrości widzenia i oceny odległości, wrażeniami widzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz