Stosunek pracy z wyboru - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy z wyboru - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Stosunek pracy z wyboru
Stosunek pracy z wyboru- art.73§ 1k.p. - nawiązanie stosunku pracy następuje z wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Akt wyboru jako sposób nawiązania stosunku pracy odnosi się do: w niektórych organach i urzędach samorządu terytorialnego:
a) w urzędzie marszałkowskim: - marszałka województwa,
- wiceprzewodniczącego zarządu - oraz pozostałych członków zarządu, jeżeli statut województwa tak stanowi,
b) w starostwie powiatowym:
- starosty, - wicestarosty,
- oraz pozostałych członków zarządu powiatu, jeśli statut powiatu tak stanowi.
c) w urzędzie gminy:
- wójta,
- burmistrza, - prezydenta miasta,
d) w związkach samorządu terytorialnego:
- przewodniczącego zarządu związku, - pozostałych członków zarządu- jeśli statut związku tak stanowi.
kierowniczych funkcji w organizacjach związkowych, społecznych i politycznych, jeżeli z ich sprawowaniem wiąże się obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika, o czym przesądza wewnętrzne prawo tych organizacji( statuty głównie).
Wybór na stanowisko rodzi stosunek pracy o charakterze zbliżonym do umownego stosunku pracy.
Ustanie stosunku pracy z wyboru- następuje wraz z wygaśnięciem mandatu ( art. 734 $ 2 k.p.) Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadkach wskazanych w ustawie, regulaminie lub statucie i z reguły przyczynami są : - upływ kadencji,
- odwołanie przez organ, który dokonał wyboru, - zrzeczenie się przez wybranego pracownika pełnionej funkcji, - śmierć pracownika. Przy poszczególnych mandatach (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa) katalog przyczyn wygaśnięcia ich mandatów jest zróżnicowany, np. odmowa złożenia ślubowania, zrzeczenie się na piśmie mandatu, odwołanie w drodze referendum, prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne, itp. ( przy wójcie, burmistrzu i prezydencie miasta).
Art. 74 k.p. - pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy z wyboru. Niespełnienie tego wymagania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba, że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, po ustaniu stosunku pracy z wyboru przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia ( art. 75 k.p. )
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz