Stosunek pracy z powołania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy z powołania - omówienie - strona 1 Stosunek pracy z powołania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Stosunek pracy z powołania
nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach ( art. 68 § 1 k.p.)
Art. 68 k.p. nie ograniczył stosowania powołania tylko do państwowych jednostek organizacyjnych, więc może ono dotyczyć także stanowisk kierowniczych w niepaństwowych, w tym prywatnych, jednostkach. Istotne warunki powstania stosunku pracy na podstawie powołania;
zgoda powołanego, wyrażona przed podjęciem aktu powołania, np. w podaniu o przyjęcie do pracy na dane stanowisko, albo po powołaniu. Kodeks pracy nie wymaga formy szczególnej dla wyrażenia tej zgody- może być ona wyrażona zarówno na piśmie, jak i ustnie. Akt powołania zastępuje umowę o pracę i powinien zawierać określenie istotnych składników stosunku pracy, a w szczególności:
- stanowiska, na które powołuje się daną osobę, - termin przystąpienia do pracy,
- wysokość wynagrodzenia. Dopełnieniem stosunku pracy może być określenie obowiązków i uprawnień obu stron stosunku pracy;
powołanie powinno być dokonane na piśmie ( art.68 § 2)- skutki niezachowania pisemnej formy aktu powołania są przedmiotem kontrowersji:
powołanie dokonane bez zachowania formy pisemnej jest ważne, a właściwy organ powinien niezwłocznie potwierdzić jego treść na piśmie;
powołanie dokonane bez zachowania formy pisemnej jest bezskuteczne ( nieważne), gdyż ustnego oświadczenia nie można doręczyć. termin określony w powołaniu jest dniem przystąpienia do pracy( rozpoczęcia stosunku pracy), a jeżeli nie został określony- w dniu doręczenia powołania, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej ( 68 § 1 k.p.)
stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas nieokreślony, natomiast, jeżeli na podst. Przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony- na czas objęty powołaniem;
stosunek pracy z powołania jest zbliżony do umownych stosunków pracy - wynika to z art. 69 k.p., który stanowi, iż do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem przepisów regulujących:
tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania: o bezskuteczności wypowiedzeń, o przywracaniu do pracy.
powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały takiego wymogu ( art. 68).
Ustanie i zmiana stosunku pracy z powołania.
Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie- odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to także pracownika, który został powołany na stanowisko na czas określony ( art.70 §1 k.p.)


(…)

… stosunku pracy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę( w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem)- (art. 70§2), zaś odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn o których mowa w art. 52 lub 53 ( art. 70§3),
pracownik odwołany nie może żądać uznania odwołania za bezskuteczne…
… pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy. Takie same zasady stosuje się w razie odwołania pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( art. 70§3 k.p.) stosunek pracy oparty na powołaniu nie korzysta z powszechnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz