Stosunek pracy z mianowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy z mianowania - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Stosunek pracy z mianowania
nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art.76 k.p.) Istotne cechy mianowania:
stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w nominacji, a jeśli terminu nie określono- z dniem doręczenia osobie mianowanej tego aktu;
jeżeli mianowany bez usprawiedliwienia nie przystąpi do pracy we wskazanym terminie albo odmówi złożenia ślubowania- nominacja traci ważność;
mianuje się na czas nieokreślony, a gdy przepis tak stanowi- na czas określony, nie ma mianowania na okres próbny;
mianuje się pracowników zatrudnionych w pełnym ustawowym wymiarze czasu pracy;
praca z mianowania ma zazwyczaj szczególny charakter (stanowiska służbowe są obsadzane z mianowania), więc z tego powodu są stawiane kandydatom liczne wymagania np. nieskazitelny charakter, pełnia praw publicznych, stan zdrowia itp.
mianowanie to akt administracyjny, który powierza pewnej osobie pełnienie pewnych funkcji, a przez to nawiązuje stosunek pracy. Pracownicy mianowani pozostają w daleko idącej dyspozycyjności pracodawcy, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, mogą być zwolnieni z pracy tylko w drodze dyscyplinarnej, o czym orzeka komisja dyscyplinarna lub sądy dyscyplinarne;
stosunek pracy z nominacji charakteryzuje się dużą stabilnością- pracownik mianowany ma prawo do wypowiedzenia, ale organ mianujący pozostaje w tym zakresie ograniczony tylko do określonych w ustawie przyczyn, np. likwidacji lub reorganizacji urzędu, niewywiązywania się pracownika z obowiązków służbowych, osiągnięcia odpowiedniego wieku lub nabycia uprawnień emerytalnych lub rentownych;
stosunek pracy z nominacji wygasa z mocy prawa we wskazanych przez ustawę okolicznościach:
- prawomocne ukaranie w trybie dyscyplinarnym karą wydalenia z pracy,
- prawomocne skazanie wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych;
zmian w treści stosunku pracy z mianowania dokonuje podmiot zatrudniający (organ) w formie jednostronnych decyzji;
pracownik mianowany może dochodzić swych roszczeń wobec pracodawcy w trybie administracyjnoprawnym, łącznie ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego tylko przy dochodzeniu roszczeń związanych z powstaniem, ustaniem, zmianą i zawieszeniem stosunku pracy, w pozostałych kwestiach właściwe są sądy pracy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz