Środowisko- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko- opracowanie - strona 1 Środowisko- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Środowisko - ogół elementów przyrodniczych, w tym przekształconych w wyniku działalności
człowieka, Powierzchnia ziemi, Kopaliny, Wody Powietrze, Zwierzęta i rośliny, Klimat
Zasoby naturalne środowiska – dobra materialne i związane z nimi usługi, które są częścią
szeroko rozumianej natury
Substancje, Energie, Warunki przyrodnicze – zbiór elementów środowiska, które sprzyjają
zjawiskom lub procesom
Wyróżnia się zasoby, Niewyczerpywalne (Niezmienialne, Zmienialne),
Wyczerpywane(Odnawialne, Częściowo odnawialne, Nieodnawialne)
Zasoby naturalne środowiska(Nieodnawialne, Odnawialne poprzez odmłodzenie, poprzez
oczyszczenie, poprzez przeobrażenie)
Ochrona środowiska oznacza podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie
lub przywracanie równowagi przyrodniczej.
Działania związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter Prewencyjny,
Konserwacyjny, Rehabilitacyjny
Ochrona środowiska polega na Racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu
zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom, Przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego
Kształtowanie środowiska – świadome i celowe oddziaływanie na środowisko, w celu
nadania mu cech korzystnych dla człowieka, w celu uzyskania efektów gospodarczych i
społecznych z równoczesnym zachowaniem równowagi biologicznej
Typy środowisk – podział w zależności do przyjętego kryterium
Środowisko ożywione (biosfera) i nieożywione (abiosfera) – występowanie życia
Środowisko naturalne przyrodnicze – o zachowanych ekosystemach naturalnych i
antropogeniczne – udział człowieka w postawaniu środowiska
Środowisko naturalne i zdewastowane – dogodność warunków życia dla człowieka
Środowisko Pierwotne Naturalne Kulturowe Zdewastowane
Ważnym elementem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom lub
stanom niekorzystnym dla środowiska tzw. uciążliwościom i zagrożeniom.
 Uciążliwości, Zagrożenia –uciążliwości, Degradacja środowiska , Dewastacja
środowiska
Siedlisko jest to zespół naturalnych i sztucznych czynników zewnętrznych, który występując
w danym miejscu
Wyróżnia się następujące użytki gruntowe [Użytki rolne(Grunty orne, Sady,Łąki
trwałe,Pastwiska trwałe,Grunty rolne zabudowane,Grunty pod stawami,Grunty pod
wodami),Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,Grunty zabudowane i
zurbanizowane,Użytki ekologiczne,Nieużytki,Grunty pod wodami,Tereny różne]
Przeznaczanie środków z budżetu województwa – ochrona, rekultywacja i poprawa jakości
GO, wypłata odszkodowań
 Rekultywacja na cele rolnicze, zniszczonych przez nieustalone osoby
 Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych
 Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury
przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie
 Przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi, zwrot kosztów nasion,
sadzonek, utrzymanie urządzeń przeciwerozyjnych
 Budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji
 Budowa i modernizacja dróg ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz