Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią - strona 1 Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią - strona 2 Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią - strona 3

Fragment notatki:...Działania związane z ochroną środowiska mogą mieć różny charakter:
1. Prewencyjny ( zapobieganie powstaniu warunków niekorzystnych dla życia biologicznego i działalności gospodarczej; właściwe planowanie przestrzenne, stosowanie odpowiednich technologii produkcji)
2. Konserwacyjny ( zachowanie i ochrona istniejących układów i warunków przyrodniczych oraz zagrożonych zasobów naturalnych; tworzenie parków, rezerwatów, stref ochronnych)
3. Rehabilitacyjna (przywracanie do poprzedniego stanu czystości wód, zalesianie zdewastowanych przestrzeni rekultywacja gruntów...

...Kształtowanie środowiska- świadome i celowe oddziaływanie na środowisko, w celu nadania mu cech korzystnych dla człowieka, w celu uzyskania efektów gospodarczych i społecznych z równoczesnym zachowaniem równowagi biologicznej w środowisku zwłaszcza zachowanie warunków umożliwiających odnawianie się zasobów przyrodniczych środowiska;
Podstawą kształtowania środowiska jest przekonanie, że człowiek ma prawo do przekształcania przyrody w celu stworzenia sobie optymalnych warunków egzystencji, z tym zastrzeżeniem, że nie może dopuścić do niekorzystnych dla człowieka i przyrody skutków doraźnych i przyszłych...

...Sozologia- nauka zajmująca się przyczynami i skutkami niekorzystnych przemian w środowisku oraz metodami ich zapobiegania...

...Dewastacja środowiska- zniszczenie środowiska przyrodniczego na określonym obszarze; tereny zdewastowane wymagają rekultywacji i ponownego zagospodarowania...

(…)


Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią.
Pojęcie podstawowe: środowisko- def.wg ustawy Prawo ochrony środowiska Ogól elementów przyrodniczych,
W tym przekształconych w wyniku działalności człowieka, a szczególności:
-powierzchnia ziemi,
Kopaliny,
-wody
-powietrze
-zwierzęta i rośliny
-klimat
Zasoby naturalne środowiska: dobra materialne i związane z nimi usługi, które są częścią szeroko…
…)
Nieodnawialne Nieodnawialne- ulegają wyczerpaniu (złoża mineralne)
Odnawialne- poprzez odmłodzenie (fauna, flora)
Poprzez oczyszczanie (powietrza, woda, gleby)
Przeobrażenie (złoża niektórych rud, torf)
Proces odnawiania jest wolniejszy niż eksploatacja
Ochrona środowiska (def.wg. ustawy Prawo ochrony środowiska z dn 27.04.2011)
Oznacza:
Podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie…
… ŚRODOWISKA
Zachowanie cennych fragmentów środowiska naturalnego (tworzenie obszarów prawnie chronionych- parków, rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu)
Przekształcanie środowiska w celu poprawy warunków życia, warunków zdrowotnych, wytwarzania ekologicznej żywności, pasz, surowców dla przetwórstwa.
Odnowa zdegradowanych obszarów środowiska.
Tworzenie nowych i odtworzenie naturalnych walorów…
… środowiska przyrodniczego przez eliminację elementów lub uszkodzenia struktur systemów przyrodniczych (zmniejszenie aktywności biologicznej, ubożenie składu gatunkowego)
Dewastacja środowiska- zniszczenie środowiska przyrodniczego na określonym obszarze; tereny zdewastowane wymagają rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Środowisko produkcji roślinnej, środowisko agroekologiczne tworzą cztery zasadnicze…
… roślinnej, przekształcowan w procesie glebotwórczym wskutek oddziaływania na nią czynników biologicznych, fizjograficznych i antropogenicznych Gleba jest tworem żywym, zachodzą w niej przemiany biogeochemiczne, jest niepomnażalna, cechuje się nieruchomością, jest niezniszczalna.
Grunt to gleba i utwór bezglebowy, jest to każdy fragment litosfery
Grunt w rolnictwie oznacza środowisko produkcji rolniczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz