Grunty- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grunty- opracowanie - strona 1 Grunty- opracowanie - strona 2 Grunty- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Środowisko - ogół elementów przyrodniczych, w tym przekształconych w wyniku działalności człowieka,
Powierzchnia ziemi, Kopaliny, Wody Powietrze, Zwierzęta i rośliny, Klimat
Zasoby naturalne środowiska – dobra materialne i związane z nimi usługi, które są częścią szeroko
rozumianej natury
Substancje, Energie, Warunki przyrodnicze – zbiór elementów środowiska, które sprzyjają zjawiskom lub
procesom
Wyróżnia się zasoby, Niewyczerpywalne (Niezmienialne, Zmienialne), Wyczerpywane(Odnawialne,
Częściowo odnawialne, Nieodnawialne)
Zasoby naturalne środowiska(Nieodnawialne, Odnawialne poprzez odmłodzenie, poprzez oczyszczenie,
poprzez przeobrażenie)
Ochrona środowiska oznacza podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej.
Działania związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter Prewencyjny, Konserwacyjny,
Rehabilitacyjny
Ochrona środowiska polega na Racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, Przywracaniu
elementów przyrodniczych do stanu właściwego
Kształtowanie środowiska – świadome i celowe oddziaływanie na środowisko, w celu nadania mu cech
korzystnych dla człowieka, w celu uzyskania efektów gospodarczych i społecznych z równoczesnym
zachowaniem równowagi biologicznej
Typy środowisk – podział w zależności do przyjętego kryterium
Środowisko ożywione (biosfera) i nieożywione (abiosfera) – występowanie życia
Środowisko naturalne przyrodnicze – o zachowanych ekosystemach naturalnych i antropogeniczne –
udział człowieka w postawaniu środowiska
Środowisko naturalne i zdewastowane – dogodność warunków życia dla człowieka
Środowisko Pierwotne Naturalne Kulturowe Zdewastowane
Ważnym elementem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom lub stanom
niekorzystnym dla środowiska tzw. uciążliwościom i zagrożeniom.
 Uciążliwości, Zagrożenia –uciążliwości, Degradacja środowiska , Dewastacja środowiska
Siedlisko jest to zespół naturalnych i sztucznych czynników zewnętrznych, który występując w danym
miejscu
1
Wyróżnia się następujące użytki gruntowe [Użytki rolne(Grunty orne, Sady,Łąki trwałe,Pastwiska
trwałe,Grunty rolne zabudowane,Grunty pod stawami,Grunty pod wodami),Grunty leśne oraz zadrzewione
i zakrzewione,Grunty zabudowane i zurbanizowane,Użytki ekologiczne,Nieużytki,Grunty pod
wodami,Tereny różne]
Zadania sozotechniki:
 Wykrywane i określanie zanieczyszczeń za pomocą odpowiednich urządzeń sygnalizacyjno –
pomiarowych
 Budowanie urządzeń ochronnych (filtry)
 Wprowadzanie technologii proekologicznych w przemyśle
Trzy podstawowe aspekty ochrony prawnej środowiska(Gospodarczy Sanitarny Zachowawczy )
Aspekt gospodarczy – środowisko jest podstawą rozwoju gospodarczego ponieważ Umożliwia
zlokalizowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na określonej przestrzeni, Jest źródłem surowców,
Jest zbiornikiem odpadów, Posiada zasoby, które są bezpośrednimi dobrami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz